T-293/08 BASF Plant Science m.fl. mod Kommissionen (DOM)

Sagen omhandler: Tilnærmelse af lovgivningerne - udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer - godkendelsesprocedure for markedsføring - undladelse af at vedtage en beslutning - passivitetssøgsmål - tvistens genstand bortfaldet - ufornødent at træffe afgørelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Rettens kendelse:

  Konklusion
  Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.
  Hver part bærer sine egne omkostninger.

  Sagen kort:

  Ved stævning af 24. juli 2008 har BASF Plant Science GmbH m.fl. anlagt sag mod Kommissionen med påstand om at Kommissionen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 18 i Direktiv 2001/18/EF – Direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organiser og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (udsætningsdirektivet) og artikel 5 i Rådsafgørelse 1999/468/EC. BASF Plant Science GmbH m.fl. har principalt påstået, at Kommissionen har udvist retsstridig passivitet ved ikke at vedtage en beslutning om godkendelse til markedsføring af en genetisk modificeret kartoffel (Amflora) inden for de tidsrammer, der er fastlagt i medfør af udsætningsdirektivets artikel 18 og Rådsafgørelse 1999/468/EC artikel 5.

  Subsidiært har BASF Plant Science GmbH m.fl. påstået, at Retten skal annullere Kommissionens beslutning af 14. maj 2008, hvori Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) bemyndiges til at foretage en konsolideret vurdering af to tidligere udtalelser omkring risikoen ved det antibiotikaresistente, markør (ARM) gen nptII, som er indeholdt i Amflora-kartoflen, og at godkendelsesproceduren suspenderes under afventning af denne videnskabelige vurdering.

  Det er derfor BASF Plant Science GmbH m.fl. opfattelse, at markedsføringstilladelse skal gives på baggrund af det videnskabelige grundlag, der foreligger på nuværende tidspunkt. Kommissionen på den anden side begrunder udsættelsen af en endelig beslutning med, at der i den konkrete sag var behov for – under påberåbelse af forsigtighedsprincippet - at afklare, om der var videnskabeligt grundlag for inkonsistensen mellem de to udtalelser fra EFSA.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 24. juli 2008

  Dom (kendelse om at der er ufornødenet at træffe afgørelse i sagen) af 9. juni 2010


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Miljøministeriets notat om domstolens sag T-293/08 BASF Plant Science GmbH m.fl. mod Kommissionen - dansk intervention 
  Alm. del (08) – bilag 368 af 11. maj 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik