C-145/09 Tsakouridis (DOM)

Sagen omhandler: Fri bevægelighed for personer – direktiv 2004/38/EF – artikel 16, stk. 4, og artikel 28, stk. 3, litra a) – unionsborger, der er født og har haft bopæl i værtsmedlemsstaten i over 30 år – fravær fra værtsmedlemsstaten – strafferetlig domfældelse – afgørelse om udsendelse – bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Tyskland har forelagt EF-domstolen fire præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 28, stk. 3, litra a, samt af artikel 16, stk. 4, i direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet).

  Sagsøgeren i sagen er græsk statsborger med tidsubegrænset opholdsret i Tyskland, der på baggrund af flere forsætlige lovovertrædelser, herunder narkotikakriminalitet, ved endelig dom er idømt en fængselsstraf på over 5 år.

  Den forelæggende ret ønsker bl.a. EF-domstolens stilling til fortolkningen (rækkevidden) af begrebet ”bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed ” i artikel 28, stk. 3, ved udvisningsafgørelse af en unionsborger, der har haft ti års ophold i værtsmedlemsstaten.

  Den forelæggende ret ønsker endvidere EF-domstolens stillingtagen til, om den særlige beskyttelse mod udvisning efter ti års ophold i værtsmedlemsstaten i bestemmelsen kan fortabes og i givet fald under hvilke betingelser.

  Dommen kort:
  1) Artikel 28, stk. 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF skal fortolkes således, at med henblik på at fastslå, om en unionsborger har opholdt sig i værtsmedlemsstaten i de ti år, der er gået forud for afgørelsen om udsendelse, hvilket er det afgørende kriterium for at opnå den særlige beskyttelse, som denne bestemmelse indeholder, skal der i hvert konkret tilfælde tages hensyn til alle relevante forhold, navnlig varigheden af hver af den pågældendes fravær fra værtsmedlemsstaten, den samlede varighed og hyppigheden af disse fravær samt de grunde, der har fået den pågældende til at forlade denne medlemsstat, og som er egnede til at fastslå, om disse fravær indebærer, at centrummet for den pågældendes personlige, familiemæssige eller erhvervsmæssige interesser er flyttet til en anden stat.

  2)Såfremt den forelæggende ret finder, at den omhandlede unionsborger har ret til beskyttelsen i artikel 28, stk. 3, i direktiv 2004/38, skal denne bestemmelse fortolkes således, at bekæmpelse af handel med euforiserende stoffer begået i en organiseret bande kan henhøre under begrebet »bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed«, som kan begrunde en afgørelse om udsendelse af en unionsborger, der har opholdt sig i værtsmedlemsstaten i de ti foregående år. Såfremt den forelæggende ret finder, at den omhandlede unionsborger har ret til beskyttelsen i artikel 28, stk. 2, i direktiv 2004/38, skal denne bestemmelse fortolkes således, at bekæmpelse af handel med euforiserende stoffer begået i en organiseret bande henhører under begrebet »alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed«.


  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgericht Baden-Württemberg


  Referencer:

  Jacob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 1/2011, s. 40-46.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 24. april 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. juni 2010

  Dom af 23. november 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09 
  Alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-145/09, Tsakouridis 
  Alm. del (08) – bilag 532 af 14. august 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik