C-162/09 Lassal (DOM)

Sagen omhandler: Præjudiciel forelæggelse – fri bevægelighed for personer – direktiv 2004/38/EF – artikel 16 – ret til tidsubegrænset ophold – tidsmæssig anvendelse – perioder tilbagelagt inden gennemførelsesdatoen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Dommen kort:
  Artikel 16, stk. 1 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF skal fortolkes således, at

  –ophold fem år i træk, der er tilbagelagt før gennemførelsesdatoen for direktiv 2004/38, dvs. den 30. april 2006, og som er tilbagelagt i overensstemmelse med de EU-retlige instrumenter, der var gældende før denne dato, skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om der foreligger en ret til tidsubegrænset ophold som omhandlet i dette direktivs artikel 16, stk. 1, og

  –fravær fra værtsmedlemsstaten af en kortere varighed end to på hinanden følgende år, før den 30. april 2006 og efter et lovligt ophold fem år i træk, der er tilbagelagt inden denne dato, ikke kan påvirke erhvervelsen af retten til tidsubegrænset ophold på grundlag af nævnte artikel 16, stk. 1.

  Det præjudicielle spørgsmål i Lassal-sagen handler om ophold i henhold til tidligere fællesskabsretlige instrumenter, der tillægger arbejdstagere opholdsret, i en uafbrudt periode på fem år, som ophørte før den 30. april 2006 (opholdsdirektivets ikrafttrædelse), kan danne grundlag for tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivets artikel 16, stk. 1.

   

  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (England and Wales)

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 8. maj 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 11. maj 2010

  Dom af 7. oktober 2010 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Afgivelse af indlæg i sag C-325/09, Maria Dias (Delvist berørt i bilaget - handler om C-325/09 Maria Dias)
  Alm. del (09) – bilag 117 af 1. december 2009 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik