C-348/09 Infosino (DOM)

Oberverwaltungsgericht i Tyskland har forelagt EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål om fortolkningen af opholdsdirektivets (direktiv 2004/38 EF) artikel 28, stk. 3, der indeholder en særlig beskyttelse mod udvisning af EU-borgere, der har opholdt sig i en medlemsstat i mere end 10 år. Efter bestemmelsen kan udsendelse af EU-borgere efter 10 års ophold således kun finde sted, hvis det er bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagsøgeren er en italiensk statsborger, der har boet i Tyskland siden 1987 på baggrund af en opholdstilladelse, der løbende er blevet forlænget. Sagsøger er idømt frihedsstraf i syv år og seks måneder for seksuelt misbrug af en mindreårig, anden kønslig omgængelse og voldtægt for forhold begået i perioden 1990-2001. Ofret var sagsøgers tidligere samlevers datter, der var otte år, da det første overgreb blev begået. Sagsøger har været fængslet siden 10. januar 2006 og vil efter det oplyste have udstået sin straf den9. juli 2013. Sagsøger har opholdt sig i værtsmedlemsstaten i mere end 10 år, jf. opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a.

  Den forelæggende ret spørger på den baggrund EU-Domstolen, om begrebet ”bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed” i opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, alene omfatter trusler mod statens, dens organers og centrale offentlige tjenesters forsatte eksistens, befolkningens overlevelse samt opretholdelse af internationale relationer og nationernes fredelige sameksistens.

  Den forelæggende ret ønsker således at få afklaret, om begrebet ”den offentlige sikkerhed” også omfatter væsentlige retlige interesser for private (og ikke alene staten), således at kriminelle handlinger rettet mod private ligeledes kan udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed. Det centrale spørgsmål i sagen er derfor, om udsendelse af en EU-borger, der er dømt for seksuelt misbrug af børn, kan anses for at være ”bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed”, jf. opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3.

  Regeringens retlige stillingtagen og sagens betydning for dansk ret
  Sagen anses for væsentlig, da den vedrører fortolkningen af udvisningsbeskyttelsen i opholdsdirektivets artikel 28 og udstrækningen af denne i relation til seksuelle overgreb mod
  mindreårige børn.

  Det er regeringens opfattelse, at der kan argumenteres for, at seksuelle forbrydelser rettet mod børn har en sådan karakter, at denne form for kriminalitet vil kunne anses for at udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed, og at begrebet ”bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed” i opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, således – afhængigt af den konkrete sag – vil kunne omfatte indsatsen mod kriminalitet, der vedrører sædelighedsforbrydelser mod børn. Det må herefter bero på en konkret og individuel vurdering, om der kan ske udvisning i den konkrete sag.
  Det er endvidere regeringens opfattelse, at en snæver fortolkning af bestemmelsen i opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, udelukker ikke, at alvorlig kriminalitet, der er rettet mod private, henføres under begrebet ”bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed.” Alvorlig kriminalitet i systematisk og organiseret form, herunder i særligt omfattende omfang, og som er til systematisk skade for navnlig svage befolkningsgrupper, kan udgøre en trussel mod statens sikkerhed.

   

  Forelæggende Ret:

  Oververwaltungsgericht (Tyskland)

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 31. august 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 6. marts 2012

  Dom af 22. maj 2012


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. marts 2012

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/3-12 
  Alm. del (11) – bilag 440 af 22. maj (side 850) 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:

  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C- 348/09, Infusino 
  Alm. del (10) – bilag 543 af 23. august 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik