C-398/09 Lady & Kid m.fl. (DOM)

Østre Landsret har ved kendelse af 12. oktober 2009 i to ankesager forelagt EU-Domstolen fire spørgsmål vedrørende EU-rettens krav til national lovgivning om tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten. Ankesagerne verserer mellem på den ene side Lady og Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, Kid Holding A/S og på den anden side Skatteministeriet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Skatteministeriet gør under retssagen gældende, at den af virksomhederne indbetalte ambi er overvæltet på det efterfølgende omsætningsled, og at tilbagebetaling vil medføre en ugrundet berigelse for virksomhederne. I den forbindelse gør Skatteministeriet bl.a. gældende, at virksomhederne var i stand til at overvælte ambien, idet virksomhederne samtidig med ambiens indførelse drog fordel af, at en række arbejdsgiverafgifter mv. blev ophævet. Virksomhederne kunne således ved at holde priserne uændrede overvælte ambien, idet virksomhederne på denne måde lod ambien tage de sparede arbejdsgiverafgifters plads i priserne.

  Virksomhederne gør gældende, at tilbagebetaling af ambi efter EU-retten alene kan nægtes, såfremt Skatteministeriet for hver enkelt foretagen transaktion kan dokumentere, at der er sket overvæltning. Virksomhederne gør i den forbindelse gældende, at landsretten efter EU-retten ikke har mulighed for at statuere overvæltning med henvisning til, at virksomhederne lod ambien tage de sparede arbejdsgiverafgifters plads i priserne.

  Emnet for de to første spørgsmål i kendelsen er, om Domstolen vil opstille positive materielle EU-regler om tilbagebetaling, herunder om overvæltning og ugrundet berigelse; altså om Domstolen vil foretage en harmonisering af medlemsstaternes retsregler på dette område, der hidtil har været overladt til national ret, jf. allerede Domstolens dom af 27. februar 1980 i sag 68/79, Hans Just (Saml. 1980 s.501 - præmis 25 og 26).

  Spørgsmålene er efter regeringens opfattelse på ingen måde indicerede af den foreliggende domspraksis, herunder Comateb-dommen (Domstolens dom af 14. januar 1997 i sag C-192/95 (Saml 1997 I-165)).

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2011, s. 321-24

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. december 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. december 2010

  Dom af 6. september 2011


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 26. november 2010

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 (side 351-52)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-398/09, Lady & Kid A/S m.fl. mod Skatteministeriet,, om tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten 
  Alm. del (09) – bilag 224 af 3. februar 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik