C-48/09 P Lego Juris mod KHIM (Appelsag) (DOM)

Sagen omhandler: Appel – forordning (EF) nr. 40/94 – EF-varemærker – egnetheden af en vares udformning til registrering som varemærke – registrering af et tredimensionelt tegn, som udgøres af oversiden og to sider af en Lego-klods – annullation af den pågældende registrering på begæring af en virksomhed, der markedsfører byggeklodser, som har samme udformning og mål – forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) – tegn, der udelukkende udgøres af en vares udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Domstolen forkaster Legos appel:

  Den 1. april 1996 indgav Lego, et dansk selskab, som fremstiller legetøj, til Harmoniseringskontoret (Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked) en ansøgning om registrering af en byggeklods i rød farve som EF-varemærke. Harmoniseringskontoret registrerede i første omgang det omhandlede varemærke. På begæring af Mega Brands, der fremstiller byggeklodser, som har samme udformninger og dimensioner som Legos byggeklodser, erklærede Anullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret det omhandlede varemærke for ugyldigt med den begrundelse, at de særlige kendetegn ved Lego-klodsen klart var blevet valgt for at kunne udfylde en brugsmæssig funktion og ikke for at tjene et identifikationsmæssigt formål. Den væsentligste bestanddel ved det tegn, der udgøres af Legoklodsen, består nemlig af to rækker af rør på klodsens overside, hvilket er nødvendigt for at opnå det med den omhandlede vare tilstræbte teknisk resultat, dvs. samling af byggeklodser. Efter at Det Udvidede Appelkammer ved Harmoniseringskontoret stadfæstede annullationen af varemærket, anlagde Lego sag for Retten med påstand om annullation af det pågældende kammers afgørelse.

  I sin dom af 12. november 2008 fastslog Retten bl.a., at EU-retten er til hinder for registrering af enhver udformning, hvis væsentlige kendetegn udelukkende består af en udformning af varen, som teknisk set er nødvendig for, og tilstrækkelig til, at opnå det tekniske resultat, selv om dette resultat kan opnås ved andre udformninger, som anvender den samme eller en anden teknisk løsning. Lego iværksatte derfor appel til Domstolen til prøvelse af denne dom.

  Domstolen fastslår indledningsvis, at hovedformålet med forbuddet mod at varemærkeregistrere ethvert tegn, der består af varens udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, er at undgå, at varemærkeretten fører til, at en virksomhed får et monopol på en vares tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn. Virksomhederne kan således ikke anvende varemærkeretten til uden tidsmæssig begrænsning at bevare enerettigheder til tekniske løsninger.

  Når udformningen af en vare alene gennemfører den tekniske løsning, som producenten af denne vare har udviklet og fået patenteret, vil en beskyttelse af denne udformning som varemærke efter udløbet af patentet nemlig væsentligt formindske øvrige virksomheders mulighed for at anvende den pågældende tekniske løsning. I henhold til EU-retten kan tekniske løsninger imidlertid alene beskyttes i en begrænset periode, således at de efterfølgende frit kan benyttes af samtlige erhvervsdrivende.

  Domstolen finder endvidere, at lovgiver ved at begrænse forbuddet mod registrering til tegn, som »udelukkende« består af en udformning, som er »nødvendig« for at opnå et teknisk resultat, tog behørigt hensyn til den omstændighed, at enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, og at det følgelig ville være uhensigtsmæssigt at afskære en vares udformning fra registrering som varemærke med den blotte begrundelse, at den har funktionelle kendetegn. Med ordene »udelukkende« og »nødvendig« har lovgiver villet sikre, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering.

  Hvad angår betingelsen om, at registreringshindringen omfatter ethvert tegn, som »udelukkende« består af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, finder Domstolen at denne betingelse er opfyldt, såfremt, som det er tilfældet i denne sag, alle udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af et eller flere ikke-væsentlige vilkårlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning.

  Hvad angår betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke, hvis den er »nødvendig« for at opnå det ønskede tekniske resultat, finder Domstolen, at denne betingelse ikke betyder, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat. I visse tilfælde kan det samme tekniske resultat opnås ved hjælp af forskellige løsninger. Der kan således være tale om alternative udformninger, som har andre dimensioner, eller et andet design, der gør det muligt at opnå samme tekniske resultat. Denne omstændighed har imidlertid ikke i sig selv til følge, at den pågældende udformnings registrering som varemærke ikke påvirker de øvrige erhvervsdrivendes mulighed for at anvende den tekniske løsning, som udformningen inkorporerer.

  Domstolen finder ligeledes, at situationen for en virksomhed, der har udviklet en teknisk løsning, ikke overfor konkurrenter, der markedsfører slaviske kopier af varens udformning, som inkorporerer præcis den samme løsning, kan beskyttes ved at tildele den pågældende virksomhed et monopol ved registrering som varemærke af det tredimensionelle tegn, der udgøres af den pågældende udformning, men situationen må i givet fald behandles i henhold til reglerne om illoyal konkurrence. En sådan behandling er imidlertid ikke genstand for nærværende tvist.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appelsag anlagt den 2. februar 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 26. januar 2010

  Dom af 14. september 2010

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik