C-542/09 Kommissionen mod Nederlandene (DOM)

Kommissionen har anlagt traktatbrudssag mod Nederlandene om et nederlandsk bopælskrav i forbindelse med studiestøtte til uddannelse i udlandet.Kommissionen fremfører, at bopælskravet er i strid med EUF-Traktatensartikel 45 og artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionen har rejst sagen mod Nederlandene på baggrund af en konkret klage over de nederlandske regler Wet op de Studiefinanciering, WSF,hvoraf det fremgår, at en studerende er berettiget til studiestøtte til studier i udlandet, hvis han har haft sammenhængende lovligt ophold i Neder-landene i mindst 3 år inden for de sidste 6 år før påbegyndelsen af den ud-dannelse, der søges studiestøtte til. Reglen gælder både nederlandske og udenlandske statsborgere, og gælder uanset om ansøgeren er økonomisk aktiv (vandrende arbejdstager eller familiemedlem til en vandrende arbejdstager).

  Det forventes, at en række medlemslande vil intervenere i sagen til støttefor Holland, herunder formentlig bl.a. Tyskland, Sverige og Belgien. Frist for afgivelse af skriftligt indlæg i sagen er den 3. januar 2011

  Den danske regerings synspunkter i sagen. Fra dansk side vil man støtte anbringender, der under sagen er fremsat fra hollandsk side. Da sigtet med de danske (og de hollandske) studiestøtteregler er at fremme studier uden for hjemlandet, er der for det første ikke tale om sammenlignelige situationer, når studerende med fast ophold i Nederlandene,der gives mulighed for at studere i udlandet, sammenholdes med uden-landske studerende uden en vis grad af tilknytning til Nederlandene, derønsker at studere uden for Nederlandene. Såfremt det måtte blive lagt til grund, at de nederlandske regler udgør indirekte diskrimination, er der tale om regler, der både er hensigtsmæssigeog nødvendige i forhold til det overordnede mål om at fremme studier i udlandet. Reglerne er endvidere proportionale, idet andre tilknytningskriterier, som fx sprog og geografiske begrænsninger må anses for uhensigtsmæssige i forhold til et opholdskrav, der er en simpel, letforståelig og administrerbar regel. Danmark afgiver skriftligt indlæg i overensstemmelse med ovenstående. 

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 18. december 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 16. februar 2012

  Dom af 14. juni 2012


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk intervention i sag C-542/09 vedr. studiestøtte til uddannelse i udlandet
  Alm. del (10) – bilag 150 af 21. december 2010

  Spm. om hvilke andre EU-lande, der udbetaler en ydelse, som kan sammenlignes med den danske SU, herunder størrelsen af denne ydelse, og hvilke kriterier der eventuelt er gældende for at hhv. egne og andre landes borgere kan modtage ydelsen, til udenrigsministeren, kopi til undervisningsministeren 
  Alm. del (10) – spørgsmål 91 af 17. januar 2011

  Orientering om sag C-542/09, Kommissionen mod Nederlandene, om studiestøtte til uddannelse i udlandet 
  Alm. del (11) – bilag 486 af 12. juni 2012

  Notat vedrørende redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til uddannelser i udlandet 
  Alm. del (12) – bilag 561 af 12. september 2013

  Samrådsspørgsmål:
  Link til samrådet på EUU-dagsorden d. 14. januar 2011

  Link til referatet af samrådet d. 14. januar (Alm. del (10) – bilag 264, s. 646-54) 

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik