C-120/10 European Air transport

En belgisk domstol (Conseil d’Etat) har forelagt Domstolen fire spørgsmål med henblik på at få afklaret, om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF med henblik på bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne er til hinder for, at der kan fastsættes eller opretholdes krav til fly om overholdelse af støjgrænser målt på jordniveau, ved overflyvning af områder i nærheden af en lufthavn.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  direktiv 2002/30/EF er en del af EU’s samlede indsats mod støj fra fly og EU’s generelle støjpolitik. Direktivet har dels til formål at medvirke til at begrænse flystøj ved lufthavne og opnå specifikke støjdæmpningsmål, dels at skabe en ramme, der opfylder det indre markeds krav. Direktivet indfører krav om en afbalanceret strategi for behandling af støjproblemer i lufthavne, jf. art. 4, stk. 1. Det indfører desuden krav om en særlig vurderingsprocedure ved indførelse eller revision af driftsrestriktioner, jf. art. 5.

  Der er stillet spørgsmål vedrørende definitionen af driftsrestriktioner i art. 2, litra e, samt om, hvorvidt art. 4, stk. 4, og art. 6, stk. 2, i direktivet er til hinder for krav om overholdelse af støjgrænser som nævnt ovenfor. Art. 4, stk. 4, fastsætter, at performance-baserede driftsrestriktioner skal være baseret på flyets støjniveau som fastlagt gennem en særlig certificeringsmetode. Art. 6, stk. 2, omhandler udfasning af visse typer af fly i bylufthavne.

  Baggrunden for sagerne er gentagne overtrædelser af støjgrænser ved Bruxelles lufthavn.

  Den danske interesse i sagen
  I Danmark er lufthavne godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven.
  Miljømyndighederne fastsætter i samarbejde med lufthavnen og luftfartsmyndighederne
  bestemmelser, der sikrer mod støjproblemer. Miljøgodkendelsen har regler om støjudsendelsen fra lufthavnen både i gennemsnit over en eller flere måneder og for støjens maksimalværdi. Der kan være driftsrestriktioner i form af begrænsning for flyvning med visse typer af fly i
  støjfølsomme perioder, begrænsning for motorafprøvning osv. Det er lufthavnens ansvar at overholde reglerne.

  I Danmark er i øjeblikket kun Københavns lufthavn, Kastrup, omfattet af direktiv 2002/30, men det kan ikke udelukkes, at andre danske lufthavne senere kan blive omfattet, hvis deres trafik øges. Det er den danske vurdering, at direktiv 2002/30/EF ikke skal fortolkes således, at det er til hinder for at opretholde og om nødvendigt revidere eller indføre sådanne bestemmelser både i miljøgodkendelse af danske lufthavne og i støjbegrænsende foranstaltninger for de pågældende lufthavne, så længe det sker efter en afbalanceret strategi.


  Forelæggende Ret:

  Conseil d'Etat (Belgien)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. marts 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. februar 2011 

    

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 4. marts 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/3-11 (side (925-26)
  Alm. del (10) – bilag 360 af 6. april 2011

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-120/10 (støjrelaterede driftsrestriktioner i lufthavne) 
  Alm. del (10) – bilag 110 af 29. november 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik