C-152/10 Unomedical A/S mod Skatteministeriet (DOM)

Højesteret har ved kendelse af 8. marts 2010 (korrigeret af Højesteret den 10. maj 2010) forelagt EU-Domstolen to spørgsmål om tarifering af urinopsamlingsposer og dialyseposer.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Der er tale om poser, der udelukkende er fremstillet til den omhandlede brug og udelukkende anvendes i forbindelse med henholds-vis katetre og dialyseapparater. 
  Spørgsmålet er, om disse poser skal tariferes under toldposition 3926 (plast og varer deraf), eller om de udgør dele eller tilbehør til medicinske og kirurgiske instrumenter, maskiner og apparater, der skal tariferes under toldposition 9018. 

  Unomedical gør gældende, at da poserne alene kan anvendes og faktisk anvendes sammen med henholdsvis katetre og dialyseapparater, følger det af den nævnte kapitelbestemmelse, at poserne er at anse som værende "dele og tilbehør" i kapitel 90's forstand. Heroverfor har Skatteministeriet gjort gældende, at bestemmelse 2 til kapitel 90 ikke afgør, om en vare er en "del" eller et "tilbehør".

  Skatteministeriet har henvist til den fortolkning af begreberne "del" og "tilbehør", som EU-Domstolen i Turbon-sagen (sag C-70/00 - Turbon International) gav i relation til kapitel 84. Domstolen fandt her, at en såkaldt blækkartouche ikke var en del af en printer, idet dette forudsatte, at "der findes en helhed, som ikke kan fungere uden delen, hvilket ikke er tilfældet for kartouchen i hovedsagen". Domstolen lagde herved vægt på, at blækkartouchen ikke spiller nogen særlig rolle ved printerens egentlige mekaniske funktion.

  Kommissionen og toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater følger nærværende sag med stor interesse, fordi sagen anses for at vedrøre et principielt og tvivlsomt spørgsmål.

  Regeringen har besluttet at afgive indlæg i overensstemmelse med Skatteministeriets synspunkter.

  Forelæggende Ret:

  Højesteret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 31. marts 2010

  Dom af 16. juni 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-152/10, Unomedical mod Skatteministeriet 
  Alm. del (09) – bilag 470 af 8. juli 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik