C-155/10 British Airways mod Williams m.fl. (DOM)

Sagen omhandler arten og/eller niveauet af de betalinger, der skal foretages for perioder med årlig betalt ferie, og i hvilket omfang, om overhovedet, kan medlemsstaterne fastsætte, hvorledes sådanne betalinger skal beregnes?

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Supreme Court of The United Kingdom har i en sag anlagt af Williams m.fl. mod British Airways forelagt EU-Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: I henhold til art. 7 i Rådets direktiv 93/104/EF og 2003/88/EF og § 3 i den europæiske aftale, der er bilagt Rådets direktiv 2000/79/EF spørger Supreme Court: I hvilket omfang om overhovedet, definerer eller opstiller europæisk ret betingelser for arten og/eller niveauet af de betalinger, der skal foretages for perioder med årlig betalt ferie, og i hvilket omfang, om overhovedet, kan medlemsstaterne fastsætte, hvorledes sådanne betalinger skal beregnes?  

  Er det navnlig tilstrækkeligt, at den skete betaling i henhold til national ret og/eller praksis og/eller i henhold til kollektive aftaler og/eller kontraktordninger, der er forhandlet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, gør det muligt for arbejdstageren og tilskynder vedkommende til at afholde eller nyde - i ordenes bredeste forstand- hans eller hendes ferie, og ikke indebærer nogen mærkbar risiko for at arbejdstageren ikke vil gøre dette? Eller kræves det, at betalingen enten skal svare nøjagtig til eller i videst muligt omfang være tilsvarende arbejdstagerens ”normale” løn?

  Supreme Court of The United Kingdom har forelagt det præjudicielle spørgsmål på baggrund af en sag om piloter, som er ansat hos British Airways, og deres feriebetaling. Piloterne er omfattet af Civil Aviation Regulation 2004, som implementerer Det Forenede Kongeriges forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 2000/79/EF af 27. november 2000 (Luftfartsdirektivet), og derved den europæiske aftale om tilrettelæggelsen af arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart (den europæiske aftale).

  Civil Aviation Regulation indeholder ikke bestemmelser, der definerer arten eller størrelsen af den betaling, som skal ske under den årlige ferie. Betydningen af årlig betalt ferie skal derfor fortolkes i overensstemmelse med luftfartsdirektivets begreb om årlig betalt ferie.

  Danmarks interesse i sagen:
  Sagen har principiel betydning for Danmark, idet Supreme Courts forelæggelse rejser spørgsmålet om medlemslandenes ret til enten ved lov eller overenskomst selv at fastlægge betydningen af årlig betalt ferie. Det har især betydning for arbejdsmarkedets parter, idet ferieloven i høj grad giver mulighed for, at parterne ved kollektiv overenskomst kan fravige ferielovens bestemmelser. Da dette også kan ske til ugunst for arbejdstageren, i det omfang det fremgår af ferieloven, er det et krav, at aftaleparten på lønmodtagersiden mindst skal være en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende fagforening. Dette fremgår af § 5 i ferieloven. Herved sikres lønmodtagerens interesser bedst muligt.

  Forelæggende Ret:

  Supreme Court of the United Kingdom

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2011, s. 327-30

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. april 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 16. juni 2011

  Dom af 15. september 2011 


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 10. juni 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11 
  Alm. del (10) – bilag 533 af 11. august 2011 (side 1451)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag C-155/10, British Airways mod Williams m.fl. 
  Alm. del (09) – bilag 491 af 19. juli 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik