C-161/10 Martinez og Martinez (DOM)

Sagen omhandler fortolkningen af artikel 5, nr. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (herefter Bruxelles I-forordningen).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  NB Forenet med sagC-509/09 eDate Advertising

  Den  franske  Tribunal  de  grande  instance  de  Paris  har  forelagt  EU-domstolen  et  præjudicielt  spørgsmål  til  brug  for  den  franske  domstols vurdering  af, om der  er  værneting  i Frankrig  i  en  sag om krænkelse  af personlige rettigheder via offentliggørelse af en artikel og billeder på en internetportal. Det præjudicielle spørgsmål drejer sig om fortolkningen af artikel 5, nr. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (herefter Bruxelles I-forordningen). 

  Det centrale spørgsmål i sagen er således, om den franske Tribunal de grande instance de Paris er kompetent til at behandle sagen i henhold til artikel 5, nr. 3, i Bruxelles I-forordningen. Efter denne bestemmelse kan en person, der har bopæl på en medlemsstats område, sagsøges i en an-den medlemsstat i sager om erstatning uden for kontrakt ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå.

  Den franske Tribunal de grande instance de Paris har derfor forespurgt EU-domstolen, om det i sager om krænkelse af personlige rettigheder som følge af offentliggørelse af artikler eller billeder på internettet følger af artikel 5.nr. 3, i Bruxelles I-forordningen, at en ret i en medlemsstat har kompetence til at træffe afgørelse i sagen uden nogen anden betingelse, end at der er adgang til et websted fra medlemsstaten, eller om retterne i en medlemsstat, hvor indehaveren af netstedet ikke er etableret, kun er kompetente, hvor der foreliggeren tilstrækkelig, væsentlig eller klar tilknytning mellem skadetilføjelsen og den første medlemsstats område. Hvis der kræves en sådan særlig tilknytning, ønsker den franske Tribunal de grande instance de Paris endvidere fastlagt, efter hvilke kriterier tilknytningen skal vurderes.

  Danmarks interesse i sagen:
  Bruxelles I-forordningen finder anvendelse i Danmark på mellemstatsligt grundlag som følge af en parallelaftale med EU, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1563 af 20. december 2006. EU-domstolens vurdering af det rejste præjudicielle spørgsmål om fortolkning af værnetingsreglen i artikel 5, nr. 3, vil derfor have betydning for, i hvilket omfang personer, der er bosat her i landet, kan sagsøges i andre medlemsstater for at have offentliggjort informationer på internettet, der potentielt krænker andres personlige rettigheder, og i hvilket omfang personer, der er bosat i de øvrige medlemsstater, vil kunne sagsøges her i landet i tilsvarende sager.


  Forelæggende Ret:

  Tribunal de grande instance de Paris

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2011, s. 338-42

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 6. april 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 29. marts 2011

  Dom af 25. oktober 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik