C-209/10 Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet (DOM)

Højesteret har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i TEUF artikel 102 til brug for vurderingen af en sag om Post Danmarks A/S’ anvendelse af selektive priser rettet mod tre af konkurrenten ForbrugerKontakt a-s’ største kunder på markedet for adresseløse forsendelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Post Danmark har anket Østre Landsrets dom til Højesteret, som den 27. april 2010 besluttede at forelægge to præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

  Ved afgørelse af 29. september 2004 fastslog Konkurrencerådet, at Post Danmark indtog en dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser i Danmark, og at selskabet havde misbrugt denne stilling og derved overtrådt EF-traktatens art. 82 (nu artikel 102 TEUF) og konkurrencelovens § 11 ved at anvende forskellige priser over for selskabets egne kunder og konkurrentens kunder uden at kunne omkostningsbegrunde disse forskelle. Afgørelsen blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 1. juli 2005 og af Østre Landsret ved dom af 21. december 2007.

  ”1. Skal EF-traktatens artikel 82 [nu TEUF artikel 102] fortolkes således, at en dominerede befordringspligtig postvirksomheds selektive prisnedsættelse til et niveau lavere end postvirksomhedens gennemsnitlige samlede omkostninger, men over virksomhedens gennemsnitlige inkrementelle omkostninger, kan udgøre et ekskluderende misbrug, såfremt det lægges til grund, at priserne ikke er sat på dette niveau med det formål at eliminere en konkurrent.

  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares med, at en selektiv prisnedsættelse under de i spørgsmål 1 givne forudsætninger under visse omstændigheder kan udgøre et ekskluderende misbrug, hvilke omstændigheder skal den nationale domstol da tage i betragtning.”

  Forelæggende Ret:

  Højesteret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. maj 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. maj 2011

  Dom af 27. marts 2012 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-domstolens præjudicielle sag C-209/10, Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet 
  Alm. del (09) – bilag 488 af 15. juli 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik