C-275/10 Residex Capital IV (DOM)

Det præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt en national domstol, i en sag om ulovlig statsstøtte meddelt i form af en garanti, kan eller skal erklære garantien ugyldig, som led i de nationale domstoles pligt til at ophæve virkningerne af ulovlig statsstøtte, uden derved at tilbageføre det under garantien ydede lån.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Spørgsmålet opstår, fordi en dom, hvorefter garantien erklæres ugyldig med den virkning efter nederlandsk ret at garantien annulleres, ikke indebærer en ophævelse af den konkurrenceforvridende virkning, som garantien har medført i kraft af ydelse og udbetaling af et lån. Det er denne problematik om tilbagebetaling af den opnåede fordel, som er den danske regerings fokus i sagen.

  Sagen er anlagt, fordi låntager efter at have tilbagebetalt ca. 16 mio. euro ud af et samlet lån på ca. 23 mio. euro ikke har tilbagebetalt lånets sidste del, hvorefter sagsøger har gjort garantien gældende overfor sagsøgte. Sagsøgte har primært afvist kravet under henvisning til, at garantien er ulovlig statsstøtte, idet den skulle have været anmeldt til Kommissionen

  Danmarks interesse i sagen:
  EU-rettens statsstøtteregler finder anvendelse på støtteforanstaltninger, der gennemføres i alle medlemsstater. Bestemmelsernes fortolkning påvirker dermed også konkurrencevilkårene for danske virksomheder i det omfang støtteforanstaltninger er egnede til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne.
  Vurderer Domstolen, at artikel 108, stk. 3, sidste punktum, TEUF, hjemler ugyldighed af støtteforanstaltningen alene, kan dette potentielt virke konkurrenceforvridende for andre, herunder danske virksomheder. Låntageren vil i så fald have en haft en fordel fra tidspunktet for garantiens meddelelse, som kan have påført andre virksomheder urimelig konkurrence.

  Forelæggende Ret:

  Hoge Raad der Nederlanden


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. juni 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 26. maj 2011

  Dom af 8. december 2011 

   

  Folketingets dokumenter: 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 19. november 2010 

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 19/11-10 
  Alm. del (10) – bilag 156 af 23. decemeber 2010 (side 304-05)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i præjudiciel sag C-275/10, Residex Capital IV 
  Alm. del (09) – bilag 559 af 23. september 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik