C-316/10 Danske Svineproducenter (DOM)

Vestre Landsret har ved kendelse af 24. august 2010 forelagt EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål i en sag anlagt af Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet vedrørende lovligheden af kravene efterbekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport med senere ændringer til indvendig transporthøjde, inspektionshøjde og lastetæthed i køretøjer, der anvendes til transport af svin.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Under retssagen Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet, som verserer ved Vestre Landsret, har Danske Svineproducenter gjort gældende, at de danske regler om transport af dyr er i strid med gældendeEU-lovgivning.Vestre Landsret har i den forbindelse i november 2006 tidligere forelagtpræjudicielle spørgsmål for EU-domstolen, der på den baggrund afsagde dom den 8. maj 2008 i sag C-491/06.

  Efter EU-domstolens dom i den tidligere præjudicielle sag besluttede Vestre Landsret ved kendelse af 18. marts 2009 at tage en anmodning fraDanske Svineproducenter om fornyet præjudiciel forelæggelse til følgemed henblik på at få afklaret, om det forhold, at den EU-retlige regulering nu er gennemført ved en forordning, medfører en ændret vurderingaf de danske regler.Herefter forelagde Vestre Landsret ved kendelse af 24. august 2010 EU-domstolen et enkelt nyt spørgsmål vedrørende fortolkningen af transport-forordningens regler. Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt TEUF artikel 288, stk. 2, og det forhold, at de relevante EU-regler nu findes i transportforordningen, indebærer, at medlemsstaterne er afskåret fra at udstede nationale regler, der fastsætter detaljerede krav til henholdsvis indvendig transporthøjde, inspektionshøjde og lastetæthed.

  Justitsministeriets synspunkter
  Det er regeringens opfattelse, at det forhold, at de relevante EU-retligeregler er overført fra transportdirektivet til transportforordningen ikke ændrer på, at medlemsstaterne kan fastsætte detaljerede nationale krav om indvendig transporthøjde, inspektionshøjde og lastetæthed, såledessom EU-domstolen fastslog i sag C-491/06, Danske Svineproducenter

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 1. juli 2010

  Dom af 21. december 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-316/10, Danske Svineproducenter 
  Alm. del (10) – bilag 139 af 16. december 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik