C-327/10 Lindner (DOM)

Den tjekkiske domstol Okresní soud v Chebu har forelagt EU-domstolen præjudicielle spørgsmål til brug for den tjekkiske domstols vurdering af, om der kan gennemføres en retssag i Den Tjekkiske Republik mod en låntager ifølge et realkreditlån, hvis nuværende adresse er ukendt.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  De præjudicielle spørgsmål drejer sig om fortolkningen af forskellige bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civilog handelsretlige område (herefter Bruxelles I-forordningen).

  Det centrale spørgsmål i sagen er, om retssagen kan gennemføres i Den Tjekkiske Republik, selv om sagsøgte må antages ikke at være bekendt med sagsanlægget.

  Den tjekkiske Okresní soud v Chebu har derfor forespurgt EUdomstolen, om en af parternes fremmede statsborgerskab er tilstrækkeligt til, at Bruxelles I-forordningen finder anvendelse. Den tjekkiske domstol har endvidere spurgt, om Bruxelles I-forordningen udelukker anvendelsen af nationale bestemmelser, der gør det muligt at anlægge sag mod personer, hvis adresse er ukendt.

  Den danske interesse i sagen 
  Bruxelles I-forordningen finder anvendelse i Danmark på mellemstatsligt grundlag som følge af en parallelaftale med EU, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1563 af 20. december 2006. EU-domstolens vurdering af de rejste præjudicielle spørgsmål om fortolkning af Bruxelles I-forordningen vil derfor have betydning for, i hvilket omfang danske statsborgere, hvis adresse er ukendt, kan sagsøges i andre medlemsstater, og i hvilket omfang personer med statsborgerskab i de øvrige medlemsstater, hvis adresse er ukendt, kan sagsøges her i landet.

  Forelæggende Ret:

  Okresní Soud v Chebu (Tjekkiet)


  Referencer: 

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 6/2011, s. 383-85


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. juli 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. september 2011

  Dom af 17. november 2011


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om Kommissionens stævning mod Danmark vedr. manglende gennemførelse af IPPC-direktivet (sag nr. C-33/10
  Alm. del (09) – bilag 271 af 2. marts 2010

  Notat om slettelse af traktatkrænkelsessag mod Danmark (sag nr. C-33/10) om IPPC direktivet 
  Alm. del (10) – bilag 255 af 14. februar 2011 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik