C-33/10 Kommissionen mod Danmark (IPPC-direktivet) SLETTET

Den danske regering har modtaget Kommissionens stævning i sag nr. C-33/10, hvori Kommissionen nedlægger påstand om, at EU-Domstolen statuerer, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, da ikke alle godkendelser er blevet revurderet og om nødvendigt ajourført inden den 30. oktober 2007. Kommissionen noterer sig, at den danske regering ikke har bestridt den manglende overholdelse af fristen i direktivets artikel 5.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  De præjudicielle spørgsmål drejer sig om fortolkningen af forskellige bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civilog handelsretlige område (herefter Bruxelles I-forordningen).

  Det centrale spørgsmål i sagen er, om retssagen kan gennemføres i Den Tjekkiske Republik, selv om sagsøgte må antages ikke at være bekendt med sagsanlægget.

  Den tjekkiske Okresní soud v Chebu har derfor forespurgt EUdomstolen, om en af parternes fremmede statsborgerskab er tilstrækkeligt til, at Bruxelles I-forordningen finder anvendelse. Den tjekkiske domstol har endvidere spurgt, om Bruxelles I-forordningen udelukker anvendelsen af nationale bestemmelser, der gør det muligt at anlægge sag mod personer, hvis adresse er ukendt.

  Den danske interesse i sagen 
  Bruxelles I-forordningen finder anvendelse i Danmark på mellemstatsligt grundlag som følge af en parallelaftale med EU, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1563 af 20. december 2006. EU-domstolens vurdering af de rejste præjudicielle spørgsmål om fortolkning af Bruxelles I-forordningen vil derfor have betydning for, i hvilket omfang danske statsborgere, hvis adresse er ukendt, kan sagsøges i andre medlemsstater, og i hvilket omfang personer med statsborgerskab i de øvrige medlemsstater, hvis adresse er ukendt, kan sagsøges her i landet.

  Forelæggende Ret:

  Okresní Soud v Chebu (Tjekkiet)


  Referencer: 

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 6/2011, s. 383-85


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. juli 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. september 2011

  Dom af 17. november 2011


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om Kommissionens stævning mod Danmark vedr. manglende gennemførelse af IPPC-direktivet (sag nr. C-33/10
  Alm. del (09) – bilag 271 af 2. marts 2010

  Notat om slettelse af traktatkrænkelsessag mod Danmark (sag nr. C-33/10) om IPPC direktivet 
  Alm. del (10) – bilag 255 af 14. februar 2011 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik