C-366/10 The Air Transport association of America (DOM)

Den engelske domstol High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) – United Kingdom har forelagt EU-Domstolen fire spørgsmål om gyldigheden af ændringsdirektiv 2008/101 med anmodning om præjudiciel afgørelse. Direktivet går ud på at inkludere luftfart i EU's ordning forhandel med kvoter for drivhusgasemissioner.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Tilbage i 2007 udtrykte en række regeringer fra tredjelande – herunder USA – indvendinger mod EU’sforslag om at inkludere luftfarten i ETS. De mente ordningen muligvis ville stride mod EU-medlemsstaternes forpligtelser i henhold til international ret og forbeholdt sig retten til at træffe pas-sende foranstaltninger i forhold til dette.

  Søgsmålet er indgivet mod den engelske regering. Sagsøgerne er alle hjemmehørende i USA og beståraf en sammenslutning af luftfartsselskaber (The Air Transport Association of America) samt tre luft-fartsoperatører (American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. Og United Airlines Inc.).Sagsøgerne i den underliggende engelske sag har i søgsmålet anfægtet direktivets gyldighed i forholdtil anvendelse på den del af flyvningerne, der ligger uden for EU-medlemsstaternes luftrum i forholdtil folkeretlig sædvaneret og specifikke internationale aftaler om regulering af luftfart og bekæmpelseaf klimaforandringer. Sagsøgerne har endvidere fremført, at EU ETS udgør en ulovlig afgift for ind-og udrejse og/eller en ulovlig afgift på brændstofforbruget.

  Sagens betydning for dansk ret og den danske regerings retlige stillingtagen
  Sagen er af principiel betydning for hele luftfartsdelen af EU’s kvotesystem, som fastlagt i ændringsdirektiv 2008/101. Den danske regering finder det ikke hensigtsmæssigt at regulere klimapåvirkningfra luftfart på nationalt niveau, hvorfor det er af væsentlig betydning, at den danske regering støtter opom gyldigheden af direktivet.
  Regeringen finder det på ingen måde modsætningsfyldt at tilslutte sig ETS for at håndtere luftfartensklimapåvirkninger allerede nu og samtidig fortsætte arbejdet med en fælles international aftale i CAO-regi – på samme måde som de øvrige EU-medlemsstater også gør det.

  Regeringen vil i indlægget argumentere for, at EU ETS ikke er en afgift men en markedsbaserest miljøforanstaltning, hvorunder kvoterne frit tildeles eller købes. Dette understreges af, at ICAO refererertil afgifter i relation til Chicago-konventionens art. 15 som værende afgifter, der er designet og speci-fikt anvendt til at dække omkostninger til faciliteter og service for civil luftfart. Uanset at EU ETS kunne opfattes som en afgift, pålægges denne ikke udelukkende for retten til overflyvning af, ankomsttil eller afgang fra et territorium, og vil derfor ikke henhøre under Chicago-konventionens art. 15.


  Forelæggende Ret:

  High Court of Justice Queen’s Bench Division


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 22. juli 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 6. oktober 2011

  Dom af 21. december 2011


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-366/10 vedr. The Air Transport Association 
  Alm. del (11) – Bilag 485 af 5. juli 2011
  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik