C-371/10 National Grid Indus (DOM)

Sagen angår beskatningen af det nederlandske selskab National Grid Indus B.V. i forbindelse med flytningen af selskabets hovedsæde fra Nederlandene til Det Forenede Kongerige.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Ifølge de nederlandske regler bliver et selskab, der flytter sit hovedsæde eller sine aktiver til udlandet, beskattet af urealiserede kapitalgevinster, der konstateres ved fraflytningen, uden at der gives henstand med skattebetalingen, og uden at der gives mulighed for at tage hensyn til senere værditab. 

  De nederlandske skattemyndigheder har i overensstemmelse med disse exitskatteregler beskattet National Grid Indus B.V. af en urealiseret kapitalgevinst på et tilgodehavende, som selskabet ved fraflytningen havde på et koncernforbundet selskab.

  Den forelæggende ret finder det ikke klart, om de nederlandske regler om exitbeskatning af selskaber er i strid med forbuddet mod hindringer for etableringsfriheden i EUF-traktatens artikel 49.

  Den forelæggende ret er herunder i tvivl om, hvorvidt Domstolens dom af 11. marts 2004 i sag C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant, kan tillægges betydning ved denne vurdering, herunder ved vurderingen af, om reglerne går videre, end hvad der er nødvendigt for at varetage det bagved liggende hensyn.

  Den danske interesse i sagen:
  Regeringen afgiver et indlæg i sagen, fordi de danske regler om beskatning af selskaber ved overførsel af erhvervsmæssigt anvendte aktiver til udlandet er beslægtede med de nederlandske regler. Sagen har dermed stor principiel betydning for Danmark, fordi sagens afgørelse kan få betydning for, om de danske regler vedrørende exitbeskatning af selskaber kan opretholdes.

  Sagens betydning understøttes af, at Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) i sin åbningsskrivelse til Danmark af 23. september 2008 og i sin begrundede udtalelse af 18. marts 2010 finder, at Danmark muligvis har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EUF-traktatens artikel 49 og artikel 31 i EØS-aftalen som følge af de nævnte danske bestemmelser.

  Regeringen ønsker at afgive indlæg i sagen for at få fastslået, at de grundlæggende principper bag bestemmelserne om exitbeskatning af selskaber ikke er i strid med EU-retten. Regeringen har samtidig interveneret i Domstolens sag C-38/10 (Kommissionen mod Portugal), der vedrører de portugisiske regler om exitbeskatning, ligeledes med henblik på at afgive indlæg.

  Forelæggende Ret:

  Gerechtshof te Amsterdam

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 6/2011, s. 388-92

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. juli 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. september 2011

  Dom af 29. november 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sag C-371/10 - National Grid Indus B.V. mod Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam 
  Alm. del (10) – bilag 63 af 8. november 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik