C-38/10 Kommissionen mod Portugal (DOM)

Europa-Kommissionen har den 22. januar 2010 anlagt sag mod Den Portugisiske Republik (herefter Portugal), idet Kommissionen finder, at de portugisiske regler om exitbeskatning af selskaber kan udgøre en hindring for etableringsfriheden som hjemlet i EUF-traktatens artikel 49 og i den tilsvarende bestemmelse i EØS-aftalens artikel 31.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  I henhold til den portugisiske lovgivning beskattes urealiserede kapitalgevinster, når et selskab, der er hjemmehørende i Portugal, flytter sit hjemsted og sin faktiske ledelse til udlandet, når et fast driftssted i Portugal ophører med sine aktiviteter, og når et fast driftssteds aktiver og passiver overføres til udlandet. Derimod beskattes urealiserede kapitalgevinster ikke ved tilsvarende flytninger af et selskabs hjemsted inden for det portugisiske område eller ved overførsler af aktiver og passiver mellem faste driftssteder, der begge er beliggende i Portugal.

  I disse tilfælde beskattes kapitalgevinster først ved en eventuel senere afståelse af de overførte aktiver. Det er Kommissionens opfattelse, at der ingen begrundelse er for at foretage en umiddelbar beskatning af urealiserede kapitalgevinster ved en sådan fraflytning eller overførsel af aktiver ud af Portugal, når der ikke sker beskatning ved sammenlignelige, rent nationale flytninger og overførsler.

  Den danske interesse i sagen:
  Regeringen har interveneret i sagen med henblik på at afgive et indlæg, fordi de danske regler om beskatning af selskaber ved overførsel af erhvervsmæssigt anvendte aktiver til udlandet er beslægtede med de portugisiske regler. Sagen har dermed stor principiel betydning for Danmark, fordi sagens afgørelse kan få betydning for, om de danske regler vedrørende exitbeskatning af selskaber kan opretholdes.

  Sagens betydning understøttes af, at Kommissionen i sin åbningsskrivelse til Danmark af 23. september 2008 og i sin begrundede udtalelse af 18. marts 2010 finder, at Danmark muligvis har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EUF-traktatens artikel 49 og artikel 31 i EØS-aftalen som følge af de nævnte danske bestemmelser.

  Regeringens ønske med at intervenere i sagen og med at afgive indlæg er at få fastslået, at de grundlæggende principper bag bestemmelserne om exitbeskatning af selskaber ikke er i strid med EU-retten.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 22. januar 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 28. juni 2012

  Dom af 6. september 2012

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-38/10 - Kommissionen mod den Portugisiske Republik 
  Alm. del (10) – bilag 58 af 4. november 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik