C-411/10 NS (DOM)

Court of Appeal of England and Wales (Storbritannien) og High Court of Ireland (Irland) har forelagt EU-domstolen et antal præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af Rådets forordning nr. 343/2003 (Dublin-forordningen) om fastsættelse af kriterier og procedurertil afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forenet med C-493/10

  Hovedspørgsmålet i begge sager omhandler fortolkningen af artikel 3, stk. 2, den såkaldtesuverænitetsklausul i Dublin-forordningen, hvorefter enhver medlemsstat kan behandle enasylansøgning, som den får forelagt af en tredjelandsstatsborger, selv om behandlingen afansøgningen ikke påhviler medlemsstaten efter kriterierne i Dublin-forordningen.

  Det centrale spørgsmål i sagerne kan sammenfattes til, hvorvidt det skønsmæssige element, som er indeholdt i den såkaldte suverænitetsklausul i Dublin-forordningens artikel 3, stk. 2, under visse omstændigheder vil kunne forpligte en overførende medlemsstat til at overtagebehandlingen af en asylansøgning fra den ansvarlige medlemsstat.

  Sagsøger i den forelagte britiske sag er en mand med afghansk statsborgerskab, som harsøgt asyl i Storbritannien. Sagsøgeren rejste fra Afghanistan til Storbritannien via flere lande, herunder Grækenland, hvor han blev anholdt og fik optaget fingeraftryk. Storbritannien anmodede efterfølgende Grækenland om at overtage den pågældende med henblik på at behandle asylansøgningen i medfør af Dublin-forordningen. Da de græske myndigheder ikkehavde svaret inden udløbet af fristen i Dublin-forordningens artikel 18, stk. 1, ansås Grækenland for at have accepteret ansvaret i henhold til forordningen for behandlingen af den pågældendes asylansøgning.

  Dansk praksis:
  Sagen er væsentlig, idet den vedrører fortolkningen af en asylretsakt, der uanset Danmarksforbehold, finder anvendelse i forholdet mellem Danmark og EU-landene, idet Danmark harindgået en parallelaftale herom.

  Sagens udfald vil således kunne få direkte betydning for dansk praksis. Danmark følger de i Dublin-forordningen fastsatte kriterier med henblik på at fastlægge an-svaret for, hvilken medlemsstat der er den ansvarlige for behandlingen af asylsagen, og dendanske praksis for overførsel og tilbageførsel til andre Dublin-medlemsstater følger således af Dublin-forordningen.


  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (England and Wales)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 18. august 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 22. september 2011

  Dom af 21. december 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle forende sager, C-411/10 og C-493/10, NS, m.fl. 
  Alm. del (10) – bilag 183 af 19. januar 2010

  Meddelelse om ej afgivelse af indlæg i sag C-411/10 og C-493/10 NS, m.fl. 
  Alm. del (10) – bilag 220 af 4. februar 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik