C-474/10 Seaport m.fl. (DOM)

Sagen er begrundet i to sager, som har været behandlet ved den nordirske High Court. Begge sager vedrører fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 2, om fastsættelse af en høringsfrist og 6, stk. 3, om udpegningen af myndigheder, som skal høres, og som på grund af deres specifikke miljøansvar kan blive berørt af indvirkningen på miljøet af planens eller programmers gennemførelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagerne blev rejst med påstand om at der skal være en vis grad af adskillelse mellem de udpegede berørte miljømyndigheder og den planlæggende myndighed High Court fastslog i de to sager, at direktivets artikel 6, stk. 2 og 3, ikke var korrekt implementeret i de tilfælde, hvor Department of the Environment både var ”berørt myndighed” og ansvarlig myndighed i forbindelse med udarbejdelsen af planudkast, og at de nordirske regler ikke udtrykkeligt fastsatte tidsfrister for høringen af de berørte myndigheder.

  Efter at High Court havde afsagt dom, men før der var truffet afgørelse i spørgsmålet om retsmidler, erklærede Department of the Environment, at det ”ikke ville være muligt” at overholde direktivet og ankede High Courts afgørelse til Her Majesty’s Court of Appeal in Northern Ireland, for så vidt angår den ukorrekte implemenering af artikel 6, stk. 2 og 3.

  De danske interesser i sagen
  Den danske implementering af direktivet artikel 6, stk. 2, indeholder ikke en bestemt høringsfrist i forbindelse med høringen af berørte myndigheder. Det vil dog ikke have stor betydning, om reglerne på dette punkt skulle ændres til at fastlægge en bestemt høringsfrist. For så vidt angår implementeringen af artikel 6, stk. 3, vil der i stort omfang være sammenfald mellem planlæggende og berørt myndighed.

  Hovedparten af de planer og programmer, der omfattet af direktivet om miljøvurdering af planer og programmer, udarbejdes af enten Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen eller kommunerne. Disse tre myndigheder er i mange miljøspørgsmål også berørt myndighed i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3.
  Et krav om adskillelse mellem den planlæggende myndighed og den berørte miljømyndighed, som High Court dommen lægger op til, kunne betyde væsentlige ændringer i Danmarks administrative struktur, herunder at der skal udpeges en særlig og af kommunerne uafhængig ”berørt miljømyndighed” med tilstrækkelig faglig kompetence, som skal høres i forbindelse med kommunernes planlægningsvirksomhed og tilsvarende i de tilfælde, hvor styrelserne er planlægningsmyndighed.
  Danmark har således en åbenbar interesse i at støtte Department of the Environment i fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 3.


  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (Ulster)


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 29. september 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 14. juli 2011

  Dom af 20. oktober 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for forventet møde i Europaudvalget d. 7. oktober 2011

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat vedr. afgivelse af indlæg i præjudiciel sag om vurdering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet, alm. del (10) – bilag 155 af 23. december 2010

  Notat om dom i sag C-474/10 Seaport 
  Alm. del (11) – bilag 194 af 20. december 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik