C-482/10 Cicala (DOM)

Den italienske domstol Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende anvendelsen af EUF-Traktatens artikel 296, stk. 2, og artikel 41, stk. 2, litra c, i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (herefter Chartret).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen vedrører et tilbagebetalingskrav, som er rejst af en regional italiensk pensionsmyndighed (herefter pensionsmyndigheden) over for Teresa Cicala (herefter sagsøger) som følge af, at sagsøger i en periode har fået udbetalt for meget i pension.

  Pensionsmyndighedens afgørelse om tilbagebetaling, som blev truffet i medfør af italiensk lovgivning, indeholdt ikke en begrundelse for, hvorfor sagsøger ikke var berettiget til det pågældende beløb. Efter italiensk lovgivning skal EU-rettens forvaltningsmæssige principper finde anvendelse på pensionsmyndighedens sagsbehandling.

  Den forelæggende ret har derfor forespurgt EU-Domstolen, om de regler om begrundelsespligt, som fremgår af EUF-Traktatens artikel 296, stk. 2, og artikel 41, stk. 2, litra c, i Chartret stiller krav om, at pensionsmyndigheden begrunder afgørelsen om tilbagebetaling, og i givet fald om det er tilstrækkeligt, at en sådan begrundelse fremkommer i forbindelse med, at afgørelsen behandles ved de nationale domstole.

  Den danske interesse i sagen
  Sagen rejser principielle spørgsmål om, hvorvidt Chartret finder anvendelse i en situation, hvor der ikke er tale om en gennemførelse af EUretten, men hvor en medlemsstat har valgt at lade EU-retten finde anvendelse på rent interne forhold. En anvendelse af Chartret som udtryk for en EU-retlig forpligtelse i en sådan situation ville være udtryk for en udvidelse af anvendelsesområdet for Chartret.

  Forelæggende Ret:

  Corte dei Conti

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 6. oktober 2010

  Dom af 21. december 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-domstolens præjudicielle sag C-482/10, Cicala 
  Alm. del (10) – bilag 305 af 10. marts 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik