C-577/10 Kommissionen mod Belgien (DOM)

Kommissionen har den 29. november 2010 anlagt sag mod Belgien med påstand om, at Belgien har indført restriktioner af diskriminerende karakter ved siden 1. april 2007 at have pålagt selvstændige, der er etableret uden for Belgien, en pligt til at forhåndsanmelde en række oplysninger forud for levering af tjenesteydelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionen mener dermed, at Belgien ikke opfylder sine forpligtelser efter traktatens art. 56 om forbud mod restriktioner, der hindrer den fri udveksling af tjenesteydelser. Kommissionen gør gældende, at den retspraksis vedr. udstationering af ansatte, som Belgien støtter sig på (særligt C-244/05, Kommissionen mod Tyskland) ikke kan påberåbes til støtte for anmeldelsespligt for selvstændige på grund af den forskellige karakter fra udstationeringsområdet.

  Endvidere gør Kommissionen gældende, at den fri bevægelighed er hovedreglen, og at man ikke kan indføre en generelt formuleret undtagelse f.eks. i form af forhåndsanmeldelse. Hvis der ikke er tale om en situation/sektor, som er særligt reguleret – sådan som det gælder for udstationering af arbejdstagere – skal restriktioner være ikke-diskriminerede og saglige og proportionale. Kommissionen finder, at den belgiske ordning om forhåndsanmeldelse er diskriminerende, ligesom den ikke er saglig eller proportional. Kommissionen finder endvidere, at ordningen ikke kan opretholdes, idet den hviler på en generel formodning om, at tjenesteydere er svigagtige.

  Belgien gør gældende, at en forhåndsanmeldelse under alle omstændigheder er saglig og proportional, når det er begrundet i hensynet til den sociale beskyttelse, og at det ikke er nødvendigt at argumentere i de konkrete tilfælde.

  Den danske interesse i sagen
  Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi sagen rejser spørgsmål ved, hvorvidt en medlemsstat kan indføre en anmeldelsespligt for udenlandske selvstændige, som lverer tjenesteydelser i en medlemsstat, med det formål at overvåge og kontrollere overholdelsen af visse nationale regler.

  I Danmark blev der pr. 1. maj 2008 indført en pligt for udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere til Danmark, til at anmelde en række oplysninger til et nyt register, det såkaldte RUT-register (Register for Udenlandske tjenesteydere), som er forankret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

  Erfaringer med den lovpligtige anmeldelse til RUT viste imidlertid, at reglerne ikke virkede godt nok, og antallet af registrerede virksomheder var ikke et udtryk for det faktiske antal udenlandske tjenesteydere i Danmark. Derfor blev reglerne pr. 1. juni 2010 skærpet, nogle dog først med virkning fra 1. januar 2011, hvor et nyt on-line system var klar. Skærpelserne indebærer bl.a. en pligt for enkeltmandsvirksomheder uden ansatte til at lade sig registrere i RUT, og en pligt for hvervgivere inden for visse brancher til at sikre sig, at den udenlandske tjenesteyder har anmeldt oplysniger til RUT.

  Spørgsmålet om rækkevidden af medlemsstaternes mulighed for at indføre kontrolforanstaltninger for at sikre overholdelse af nationale regler over for udenlandske virksomheder er af principiel betydning for Danmark, idet man fra dansk side anvender forhåndserklæring som kontrolforanstaltning over for udenlandske selvstændige. Kommissionen fremkommer med en række generelle betragtninger, som den danske regering er uenig i. Regeringen ønsker derfor at afgive indlæg til støtte for Belgien med hovedvægt på at argumentere imod Kommissionens generelle betragtninger.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 10. december 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 19. juli 2012

  Dom af 19. december 2012

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-domstolens sag C-577/10, Kommissionen mod Belgien 
  Alm. del (10) – bilag 457 af 22. juni 2011 

  Beskæftigelsesministeriets notat om EU-Domstolens dom af 19. december 2012 i sagen C-577/10, Kommissionen mod Belgien, om pligt for selvstændige tjenesteydere til at give forhåndserklæring 
  Alm. del (12) – bilag 159 af 11. januar 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik