C-593/10 P Kadi II (DOM)

Rådet har ved sag C-593/10 P appelleret Rettens dom i Kadi II (sag T-85/09).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Rådet har nedlagt påstand om, at Rettens afgørelse i sag T-85/09 ophæves. Retten har den 30. september 2010 afsagt dom i den såkaldte Kadi II-sag, hvorefter Retten påny annullerede Kommissionens forordning, som på baggrund af FN’s liste, optog Yassin A. Kadi på EU's terrorliste.

  Retten har dermed afvist, at Kommissionens bestræbelser for at forbedre retssikkerheden for Kadi på baggrund af resultatet af en tidligere dom (Kadi Idommen) var tilstrækkelige. Rettens overordnede begrundelse for at annullere dommen var, at EU ikke i forbindelse med opførelsen af Kadi på EU’s liste havde tilvejebragt de fornødne retsgarantier. Retten slog dermed fast, at EU's domstole kan foretage en selvstændig prøvelse af de EU-retsakter, der implementerer FN’s liste uagtet, at der er tale om implementering af bindende Sikkerhedsrådsbeslutninger. Retten slog endvidere fast, at den nyetablerede FNombudsperson vedrørende sanktioner (1267-listen) ikke kan foretage en tilstrækkelig effektiv juridisk prøvelse af Sanktionskomiteens beslutninger, som efter rettens opfattelse er påkrævet.

  Rådet samt Kommissionen har appelleret afgørelsen, ligesom UK og Frankrig er medappellanter. Herudover har Spanien, Tjekkiet, Irland, Italien Nederlandene, Luxembourg, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Østrig og Finland indgivet anmodning om intervention til støtte for Rådet.

  Danmark har igennem de seneste år arbejdet aktivt sammen med en gruppe af ligesindede lande, herunder flere EU-lande (Likeminded-gruppen), for at fremme retssikkerheden i FN’s sanktionsregimer. Dette arbejde har bl.a. ført til, at Sikkerhedsrådet i 2009 besluttede, efter oprindeligt dansk forslag, at etablere en ombudsperson i relation til Sikkerhedsrådets 1267-liste (Al-Qaida/Taliban). Ombudspersonen indledte sit arbejde i juli 2010. Danmark arbejder fortsat aktivt i gruppen af ligesindede lande for at fremme forslag til konkrete forbedringer, herunder senest gennem en henvendelse fra Likeminded-gruppen til Sikkerhedsrådet om bl.a. styrkelse af ombudspersonens mandat.

  Det er regeringens opfattelse, at Danmark bedst kan sikre den rette balance for Danmark i forhold til den videre indsats på de respektive områder ved at intervenere. Herudover får Danmark ved at intervenere mulighed for at videregive Danmarks synspunkter i forhold til FN’s ombudspersoninstitution til brug for Domstolens afgørelse i appelsagen.

  Dokumenter fra Domstolen:


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Beslutning om dansk intervention i sag C-593/10 P, Rådet mod Kadi (Kadi II-sagen) 
  Alm. del (10) – bilag 441 af 9. juni 2011 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik