C-617/10 Åkerberg Fransson (DOM)

Den svenske domstol Haparanda Tingsrätt har forelagt EU-Domstolen (herefter Domstolen) fem præjudicielle spørgsmål vedrørende anvendelsen af artikel 50 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (herefter Chartret).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at Hans Åkerberg Fransson (herefter sagsøger) ved det svenske Skatteverkets administrative afgørelse af 24. maj 2007 blev pålagt en tillægsafgift for indkomstårene 2007 og 2008 vedrørende erhvervsmæssig virksomhed, merværdiafgift (moms) og arbejdsgiverbidrag som følge af, at sagsøger havde indgivet urigtige oplysninger til Skatteverket. Det fremgår endvidere af forelæggelseskendelsen, at sagsøger den 9. juli 2009 blev tiltalt ved Haparanda Tingsrätt for bl.a. groft skattesvig begrundet i samme indgivelse af urigtige oplysninger, som lå til grund for Skatteverkets afgørelse om pålæggelse af tillægsafgift.

  Den forelæggende ret har derfor spurgt Domstolen, om princippet ne bis in idem, sådan som dette fremgår af Chartrets artikel 50 og artikel 4 i tillægsprotokol nr. 7 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, finder anvendelse på en ordning, hvorefter der er adgang til at pålægge en person både en administrativ fastsat sanktion (tillægsafgift) samt en strafferetlig sanktion ved domstolene for det samme forhold, og i givet fald hvordan en sådan ordning kan indrettes i overensstemmelse med dette princip.

  Den danske interesse i sagen
  Sagen rejser principielle spørgsmål om, hvorvidt Chartret finder anvendelse i en situation, hvor der ikke er tale om en gennemførelse af EUretten. En anvendelse af Chartret som udtryk for en EU-retlig forpligtelse i en sådan situation ville være udtryk for en udvidelse af anvendelsesområdet for Chartret.

  Læs mere om bl.a. den danske regerings stillingtagen i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Haparanda Tingsrätt

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. december 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. juni 2012

  Dom af 26. februar 2013

  Domstolens pressemeddelelse 

   

  Folketingets dokumenter:

  Notat om afgivelse af indlæg i EF-domstolens sag C-617/10, Åkerberg Fransson 
  Alm. del (10) – bilag 386 af 26. april 2011 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik