C-94/10 Danfoss A/S mod Skatteministeriet (DOM)

Vestre Landsret har ved kendelse af 11. februar 2010 forelagt EU-Domstolen to spørgsmål vedrørende dels EU-rettens krav til national ret om tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten, dels betingelserne for erstatningsansvar for medlemsstaterne efter EU-retten. Sagerne vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de to selskaber er berettigede til tilbagebetaling af eller erstatning for mineralolieafgift pålagt smøreolier i perioden 1. januar 1995 - 30. november 2001.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Selskaberne gør under retssagen i første række gældende, at de har krav på tilbagebetaling af den opkrævede afgift, som ubestridt er blevet overvæltet af olieselskaberne, og som de ikke selv har videreovervæltet på deres egne kunder. Selskaberne gør gældende, at eftersom olieselskaberne har overvæltet afgiften på 2. ledsvirksomhederne, kan olieselskaberne efter dansk ret ikke kræve afgiften tilbagebetalt hos staten. 2. ledsvirksomheder skal derfor efter virksomhedernes opfattelse efter EU-retten kunne rejse et sådant tilbagebetalingskrav, idet tilbagebetaling ellers reelt er umuliggjort, hvilket ifølge dem vil være i strid med det EU-retlige effektivitetsprincip.

  Skatteministeriet gør under retssagen vedrørende tilbagebetalingsspørgsmålet (det første af de forelagte spørgsmål) gældende, at det følger af dansk ret, at et tilbagebetalingskrav kun kan rejses af den, der har indbetalt afgiften.
  Virksomheder i senere omsætningsled må derfor - i det omfang de mener at have lidt et tab - rette et eventuelt tilbagebetalingskrav mod den virksomhed, der har indregnet den med urette opkrævede afgift i prisen. Danfoss har ikke rettet et krav mod leverandøren af smøreolierne, dvs. olieselskaberne.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret


  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2011, s. 334-38

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 17. februar 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. marts 2011

  Dom af 20. oktober 2011

   

  Folketingets dokumenter:  

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 23. juni 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23. juni 2011 
  Alm. del (10) – bilag 535 af 11. august 2011 (side 1551-52)

  Bilag:
  Afgivelse af indlæg - Danfoss og Sauer-Danfoss mod Skatteministeriet 
  Alm. del (09) – bilag 409 af 2. juni 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik