T-240/10 Ungarn mod Kommissionen (Amflora-kartoflen) (DOM)

Sagen omhandler Ungarn mod Kommissionen omkring annullation af beslutninger om markedsføring af den genmodificerede kartoffel benævnt »Amflora« og foder og fødevarer.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Verserende sag ved Retten.

  Ved stævning af 27. maj 2010 har Republikken Ungarn anlagt sag mod Kommissionen med påstand om annullation af Kommissionens beslutninger af 2. marts 2010 om markedsføring af den genmodificerede kartoffel benævnt »Amflora« (herefter Amflora-kartoflen) og foder og fødevarer indeholdende denne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (herefter udsætningsdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Amflora-kartoflen indeholder det antibiotikaresistente markør (ARM) gen nptII. 

  Ungarn har til støtte for annullationspåstanden overordnet anført, at Kommissionen har anlagt et åbenbart urigtigt skøn og har tilsidesat forsigtighedsprincippet, ved at den har tilladt markedsføring af Amflora-kartoflen på trods af, at der ved miljørisikovurderingen fremkom indsigelser støttet på, at tilladelsen — henset til formålet om at sikre et højt niveau for beskyttelsen af sundheden og miljøet — kunne skade menneskers og dyrs sundhed samt miljøet. Efter Ungarns opfattelse hviler godkendelsen til markedsføring på en miljørisikovurdering, der i mange henseender er ubegrundet eller mangelfuld.

  Sagen skal ses i sammenhæng med BASF Plant Science GmbH m.fl. mod Kommissionen (T-293/08). Sagen blev anlagt i 2008 med hovedpåstand om, at Kommissionen udviste retsstridig passivitet ved ikke at vedtage en beslutning om godkendelse til markedsføring af Amflora-kartoflen inden for de tidsrammer, der er fastlagt i medfør af udsætningsdirektivets regler herom. Kommissionen på den anden side begrundede udsættelsen af en endelig beslutning med, at der i den konkrete sag var behov for – under påberåbelse af forsigtighedsprincippet - at afklare, om der var videnskabeligt grundlag for inkonsistensen mellem to forskellige udtalelser fra EFSA.

  I tidsrummet mellem anlæggelsen af sag T-293/08 og sag T-240/10, har EFSA afgivet en konsolideret vurdering af nptII-genet, som indgår i Amflora-kartoflen, som danske miljøeksperter har erklæret sig enig i. Blandt andet på den baggrund har den danske regering fundet, at Kommissionen ikke har overtrådt EU-reglerne ved at give tilladelse til markedsføring af Amflora-kartoflen, og at der derfor ikke er grundlag for et annullationssøgsmål, jf. svar på spørgsmål nr. 221 og 409 (alm. del) stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, oversendt til Folketinget hhv. den 11. maj og den 30. juni 2010.

  Regeringen har derfor besluttet ikke at intervenere i sag T-240/10.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 27. maj 2010 

  Dom afsagt den 13. december 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Rettens sag T-240/10, Ungarn mod Kommissionen, om Amflora-kartoflen 
  Alm. del (09) – bilag 541 af 16. september 2010

  Spm. om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område (KOM (2010) 375) ville kunne forbyde dyrkning af AmFlora-kartoflen i Danmark, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren, KOM [2010] 0375 – spørgsmål 1 af 27. september 2010

  EUU KOM (2010) 0375, svar på spørgsmål 1 - om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område ville kunne forbyde dyrkning af AmFlora-kartoflen i Danmark, KOM [2010] 0375 – svar på spørgsmål 1 af 7. oktober 2010

  Spm. om status i EU-Domstolssagen, som Østrig m. fl. har rejst ang. udsættelse af Amflorakartoflen, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren, KOM [2010] 0375 – spørgsmål 2 af 24. maj 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik