T-452/10 Client Earth

Der er anlagt et direkte søgsmål mod Rådet ved Retten vedrørende aktindsigt i dokumenter vedr. udtalelse fra Rådets juridiske tjeneste om Kommissionens forslag til ændring af forordning 1049/2001 om aktindsigt. Sagsøgeren, Client Earth, har nedlagt påstand om annullation af Rådets afgørelse, hvorefter Client Earths anmodning om aktindsigt i det relevante dokument afslås.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Det er sagsøgerens påstand, at Rådet har tilsidesat forordning 1049/2001 om aktindsigt. Sagsøgeren gør til støtte for sit søgsmål blandt andet gældende, at offentliggørelse af det pågældende dokument ikke vil skade Rådets interesser eller væsentlig skade Rådets beslutningsprocedurer, jf. aktindsigtsforordningens artikel 4, stk. 2, andet led og artikel 4, stk. 3, første afsnit.
  Sagsøger anfører videre, at afgørelsen er i strid med artikel 4, stk. 2, sidste led, og med artikel 4, stk. 3, i aktindsigtsforordningen, idet Rådet ikke har undersøgt, om der forelå tungtvejende offentlig interesse, der kunne begrunde offentliggørelse. Det er videre sagsøgers påstand, at Rådet har tilsidesat artikel 294, stk. 6, TEUF ved ikke fuldt ud at have underrettet Europa-Parlamentet om begrundelsen for dets fastlæggelse af sin holdning ved. førstebehandlingen.

  Sagens betydning for Danmark:
  Mest mulig aktindsigt i EU har høj prioritet for Danmark. Spørgsmål om fortolkningen af forordningen om aktindsigt tillægges derfor stor vægt. Den danske regering lægger blandt andet vægt på, at forordningens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende, og at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument. Af principielle grunde intervenerer regeringen således løbende i sager ved EU-Domstolen med henblik på at bidrage til at sikre den størst mulige åbenhed i forbindelse med arbejdet i Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 24. september 2010


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Beslutning om dansk intervention i sag T-452/10 Client Earth 
  Alm. del (10) – Bilag 440 af 9. juni 2011

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik