C-149/11 Leno Merken (DOM)

I forbindelse med behandlingen af en sag anlagt af Leno Merken BV mod Hagelkruis Beheer BV, har Gerechtshof ’s-Gravenhage, Nederlandene, forelagt EU-Domstolen 4 præjudicielle spørgsmål. De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvilke krav den såkaldte ”brugspligt” i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave) (i det følgende ”varemærkeforordningen”) stiller til omfanget af den brug, der er nødvendig for at opretholde en varemærkeregistrering i EU.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagens betydning for Danmark
  De præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen har principiel betydning for Danmark, fordi EFvaremærkerne har umiddelbar gyldighed i Danmark. Dette indebærer, at danske erhvervsdrivende, der anvender eller registrerer et varemærke i Danmark, skal iagttage de rettigheder, som tredjemand har opnået gennem registrering af et EF-varemærke.

  Såfremt en erhvervsdrivende ved brug af et dansk varemærke eller andet forretningskendetegn i Danmark krænker de rettigheder, der er knyttet til et EF-varemærke, kan der efter omstændighederne nedlægges forbud mod fortsat krænkelse og tilkendes erstatning for tab, ligesom krænkelser kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, eller i særligt grove tilfælde med fængsel i indtil 6 år, jf. varemærkelovens §§ 42 og 43 samt straffelovens § 299b.

  I vurderingen af, om der foreligger en krænkelse af et EF-varemærke, er det af afgørende betydning, om den brug, der er gjort af EF-varemærket, opfylder kravet om reel brug i varemærkeforordningens artikel 15.

  Læs mere meget om sagen i bilaget nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Gerechtsgog ´s-Gravenhage, Holland


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 28. marts 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 5. juli 2012

  Dom af 19. december 2012


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-149/11 Leno Merken BV 
  Alm. del (10) – bilag 512 af 19. juli 2011 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik