C-329/11 Achughbabian (DOM)

Cour d´appel de Paris har forelagt EU-domstolen et præjudicielt spørgsmål om fortolkningen af direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Spørgsmålet vedrører foreneligheden med principperne i udsendelsesdirektivet af en national lovgivning, der foreskriver pålæggelse af fængselsstraf for en tredjelandsstatsborger, alene fordi han/hun er indrejst eller opholder sig ulovligt på det nationale område.

  Sagsøger i sagen er en armensk statsborger, der blev tilbageholdt i juni 2011 og frihedsberøvet som følge af ulovligt ophold på grundlag af fransk udlændingelovgivning.

  Det centrale spørgsmål i sagen er, om udsendelsesdirektivet – i lyset af sine principper og anvendelsesområde – er til hinder for en national lovgivning om strafferetlige sanktioner for ulovligt ophold.

  Den danske Regerings retlige stillingtagen og sagens betydning for dansk ret
  Sagen anses for væsentlig, da den vedrører spørgsmålet om medlemsstaternes kompetence til at vedtage strafferetlige sanktioner på området for ulovlig indvandring. Det følger af udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 2, at en udlænding, som opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

  Det er regeringens opfattelse, at medlemsstaterne har kompetence til at vedtage nationale strafferegler, som gør det muligt at straffe udlændinge, der opholder sig ulovligt i den pågældende medlemsstat. Regeringen finder, at en anvendelse af proportionale strafferetlige sanktioner er i overensstemmelse med udsendelsesdirektivets principper og anvendelsesområde, idet disse blandt andet har præventiv virkning og dermed understøtter en effektiv tilbagesendelsespolitik. Udsendelsesdirektivet vedrører en udbygning af Schengen-reglerne, som Danmark er folkeretligt bundet af.

  Forelæggende Ret:

  Cour d'appel de Paris

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 29. juni 2011

  Dom af 6. december 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. marts 2012

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/3-12 
  Alm. del (11) – bilag 440 af 22. maj (side 849) 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-329/11, Achughbabian 
  Alm. del (11) – bilag 55 af 24. oktober 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik