C-335/11 Ring (DOM) (HK-dommen)

Sø- og Handelsretten har i de to ovennævnte sager forelagt fire præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmålene er enslydende i de to sager.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagerne behandles under ét af EU-Domstolen. Sagerne i Sø- og Handelsretten handler om, hvorvidt Jette Ring, der har ryglidelse og slidgigt, og Lone S. Werge (C-337/11), der har en piskesmældskade, er blevet opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven, herunder om opsigelsen kunne ske med forkortet varsel under henvisning til 120-dages reglen i funktionærloven.

  Efter forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle i forbindelse med afskedigelse på grund af bl.a. handicap. Endvidere har arbejdsgiveren pligt til at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i forhold til de konkrete behov for at give en person med handicap mulighed for at udøve sit arbejde. Det forudsættes dog, at arbejdsgiveren ikke pålægges en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde.

  Bestemmelserne om handicap i forskelsbehandlingsloven hviler på beskæftigelsesdirektivet 2000/78/EF. Sø- og Handelsretten har derfor forelagt EU-Domstolen fire spørgsmål vedrørende fortolkningen af direktivet.Spørgsmålene drejer sig om,

  - afgrænsningen af handicapbegrebet i beskæftigelsesdirektivets forstand,

  - om nedsat arbejdstid kan være en tilpasningsforpligtelse, der er omfattet af beskæftigelsesdirektivet (artikel 5), samt

  - om beskæftigelsesdirektivets beskyttelse af personer med handicap hindrer anvendelse af 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, når fraværet skyldes følger af personens handicap.

  Sagens betydning for Danmark
  Den danske regering afgiver indlæg i denne sag, fordi sagen rejser spørgsmål om, hvordan begrebet handicap i beskæftigelsesdirektivet skal forstås, og om hvilke foranstaltninger en arbejdsgiver i medfør af lovgivningen skal træffe for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse mv. Hertil kommer, at sagen rejser spørgsmål om, hvorvidt der gælder en særlig beskyttelse af handicappede i forbindelse med en arbejdsgivers anvendelse af 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2.

  Forelæggende Ret:

  Sø- og Handelsretten

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 1. juli 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 6. december 2012

  Dom af 11. april 2013

  Domstolens pressemeddelelse 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sagerne C-335/11 og C-337/11 HK for Jette Ring mod DAB og HK for Lone S. Werge mod DA for Pro Display A/S 
  Alm. del (12) – bilag 42 af 30. oktober 2012

  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sager C-335/11 og C-337/11, Ring m.fl. 
  Alm. del (11) – bilag 56 af 24. oktober

  Notat om dommene i C-335/11 og C-337/11 (Ring & Werge) 
  Alm. del (12) – bilag 447 af 20. juni 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik