Forenede sager C-356/11-357/11 O og S m.fl. (DOM)

Korkein hallinto-oikeus (den øverste forvaltningsdomstol) i Finland har forelagt EU-Domstolen fire præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af TEUF artikel 20 om unionsborgerskabet. Sagerne omhandler tredjelandsstatsborgere, som har anmodet om opholdstilladelse i Finland under henvisning til, at de er ægtefæller til tredjelandsstatsborgere med bopæl i Finland, og hvor sidstnævnte tredjelandsstatsborgere har særbørn (finske statsborgere) med tidligere ægtefæller (finske statsborgere).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  NB sagen er forenet med C-357/11

  De præjudicielle spørgsmål vedrører rækkevidden af TEUF artikel 20 om unionsborgerskabet, og om TEUF artikel 20 er til hinder for at meddele en tredjelandsstatsborger afslag på opholdstilladelse i en situation, hvor tredjelandsstatsborgerens ægtefælle, der selv er tredjelandsstatsborger, har forældremyndigheden over et mindreårigt særbarn med unionsborgerskab. EU-Domstolen har i sin retspraksis fastslået, at unionsborgerskabet i TEUF artikel 20 er til hinder for nationale foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborger.
  Den forelæggende ret anmoder endvidere om EU-Domstolens stillingtagen til, om det har betydning for bedømmelsen af TEUF artikel 20, at der i ægteskabet mellem tredjelandsstatsborgerne er fællesbørn, og at den ansøgende tredjelandsstatsborger bor i unionslandet uden en opholdstilladelse sammen med sin ægtefælle og dennes særbarn, der har unionsborgerskab.

  Regeringens retlige stillingtagen og sagens betydning for dansk ret
  Den forelagte sag anses for væsentlig, da den vedrører spørgsmålet om afledte opholdsrettigheder til tredjelandsstatsborgere i medfør af TEUF artikel 20 om unionsborgerskabet.

  Det er regeringens grundlæggende opfattelse, at en ægtefælle til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til et særbarn, som er unionsborger, ikke som en afledt ret af dette særbarns unionsborgerskab efter TEUF artikel 20 kan opnå en opholdsret, idet begrænsningen i opholdsretten for den ene forælders nye ægtefælle ikke har den virkning, at det mindreårige unionsborgerbarn reelt fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i unionsborgerskabet, da børnene i de forelagte sager netop har en af sine forældre boende hos sig, og således ikke vil være nødsaget til at forlade Finland og dermed unionens område.

  Det er endvidere regeringens opfattelse, at virkningen af TEUF artikel 20 ikke skal bedømmes anderledes, uanset om unionsborgerbarnet i unionslandet bor sammen med sin forælder og dennes ægtefælle, der er tredjelandsstatsborgeren og ikke har en opholdstilladelse.

  Tilsvarende er det regeringens opfattelse, at det ikke har betydning for rækkevidden af TEUF artikel 20, hvis unionsborgerbarnets forælder og dennes ægtefælle i ægteskabet har fællesbørn, som de har fælles forældremyndighed over.

  Den danske regering vil på den baggrund afgive skriftligt indlæg til støtte for det synspunkt, at en ægtefælle til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til et særbarn, som er unionsborger, ikke som en afledt ret af dette særbarns unionsborgerskab efter TEUF artikel 20 kan opnå en opholdsret, idet begrænsningen i opholdsretten ikke har den virkning, at det mindreårige unionsborgerbarn reelt fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i unionsborgerskabet, og at det ikke har betydning for virkningen af TEUF artikel 20, om det mindreårige unionsborgerbarn i unionslandet bor sammen med sin forælder og dennes ægtefælle, og om det mindreårige unionsborgerbarns forælder og dennes ægtefælle har fællesbørn.

  Forelæggende Ret:

  Korkein hallinto-oikeus (Finland)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 7. juli 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 27. september 2012

  Dom af 6. december 2012


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. marts 2012

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/3-12 
  Alm. del (11) – bilag 440 af 22. maj (side 849-50) 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag, C-356-357/11, O et S m.fl. 
  Alm. del (11) – bilag 43 af 19. oktober 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik