C-476/11 Kristensen (HK-dommen)

Vestre Landsret har ved forelæggelseskendelse af 14. september 2011 på begæring af sagsøger HK-Danmark som mandatar for Glennie Kristensen forelagt to præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen vedrører fortolkningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2 og forskelsbehandlingslovens § 6 a, der er udstedt med hjemmel i direktivets artikel 6, stk. 2. Landsretten skal tage stilling til om vilkårene i en aldersgradueret pensionsordning, som Glennie Kristensen havde under sit ansættelsesforhold hos Experian A/S var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Forskelsbehandlingslovens § 6 a, eller om vilkårene var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination i Forskelsbehandlingslovens § 2.

  Ministeriets begrundelse for intervention i sagen er, at en afgørelse af spørgsmålet om fortolkningen af forskelsbehandlingslovens § 6 a i relation til aldersgraduerede pensionsordninger har væsentlig betydning for Beskæftigelsesministeriet, der som ressortmyndighed er ansvarlig for implementering af direktivet.

  Regeringens retlige stillingtagen
  Regeringen afgiver derfor indlæg i sagen, hvori der argumenteres for:
  - at beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, udgør en hjemmel for medlemsstaterne til at undtage erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, herunder pensioner, fra direktivets forbud mod forskelsbehandling på grund af alder,

  - at en bestemmelse som § 6 a i forskelsbehandlingsloven, hvorefter loven ikke er til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger - under forudsætning af, at anvendelsen af alderskriteriet ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn - er omfattet af undtagelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, og

  - at aldersgraduerede pensionsbidrag, som det hovedsagen vedrører, under alle omstændigheder ikke er i strid med beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling, da aldersgradueringen er objektivt og rimeligt begrundet samt proportional, jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. september 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. februar 2013

  Dom af 26. september 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EU-note om domme om aldersdiskrimination 
  EU-note (12) E 48 af 26. september 2013

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sag C-476/11, Kristensen 
  Alm. del (11) – bilag 207 af 5. januar 2012

  Orientering om kommende domme i de to danske sager Kristensen (C-476/11) og Toftgaard (C-546/11) om forskelsbehandling pga. alder 
  Alm. del (12) – bilag 531 af 20. august 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik