Forenede sager C-514/11 P LPN mod Kommissionen og C-605/11 P Finland mod Kommisssionen (DOM)

Kommissionen havde i sin afgørelse anvendt en generel formodningsregel, hvorefter den antog, at eftersom alle dokumenterne vedrørte en igangværende traktatkrænkelsessag, kunne dokumenterne undtages fra aktindsigt med henvisning til en generel undtagelse i artikel 4, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter aktindsigtsforordningen), hvorefter aktindsigt bl.a. kan afslås, hvis udbredelse af dokumentet vil være til skade for beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Retten afsagde den 9. september 2011 dom i sagT-29/08, LPN mod Kommissionen, der drejede sig om aktindsigt i dokumenter på miljøområdet.

  Danmark intervenerede i sagen, da spørgsmål om mest mulig aktindsigt i EU har høj prioritet i Danmark. Den danske regering afgav skriftligt og mundtligt indlæg i sagen, hvor regeringen blandt andet understregede, at aktindsigtsforordningens undtagelsesbestemmelser skal fortolkes indskrænkende, og at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument.

  Rettens dom er blevet appelleret til EU-Domstolen af både LPN og af Finland. De to appelsager er blevet forenet til en samlet sag. Både LPN og Finland påstår, at Retten tager fejl, når den anerkender Kommissionens fortolkning af undtagelsesbestemmelsen i aktindsigtsforordningen, da der ikke gælder en generel formodningsregel mod aktindsigt i traktatkrænkelsessager. Ligeledes tager dommen ikke højde for, at Kommissionen skulle have foretaget en vurdering af, hvorvidt der forelå en mere tungtvejende offentlig interesse i udlevering af dokumenterne.

  Sagens betydning for Danmark
  Danmark intervenerede i sagen ved Retten for at bidrage til at sikre den størst mulige åbenhed i
  arbejdet med EU-institutionerne. Eftersom Rettens dom giver Kommissionen mulighed for at indskrænke retten til aktindsigt efter aktindsigtsforordningen, agter den danske regering at intervenere i appelsagen for at understrege, at forordningens undtagelsesbestemmelser altid skal fortolkes indskrænkende, og at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument.

  Et centralt spørgsmål i den konkrete sag er, hvorvidt der kan antages at eksistere en generel formodningsregel om, at alle dokumenter, der vedrører en verserende traktatkrænkelsessag kan undtages fra aktindsigt med henvisning til artikel 4, stk. 2 i aktindsigtsforordningen, eller om der skal foretages en konkret og individuel vurdering af de enkelte dokumenter. Sagen behandler også spørgsmålet om, hvorvidt Kommissionen – i tilfælde hvor dokumenter undtages fra aktindsigt - er forpligtet efter både aktindsigtsforordningen og forordningen om miljøoplysninger til at foretage en konkret vurdering af, om der findes en mere tungtvejende offentlig interesse i udlevering af dokumenterne.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appelsag anlagt den 30. november 2011 (på fransk)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 5. september 2013

  Dom af 14. november 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i de forenede sager C-514/11 P, LPN mod Kommissionen og C-605/11 P, Finland mod Kommissionen (akt-indsigt) 
  Alm. del (11) – bilag 427 af 14. maj 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik