C-529/11 Alarape og Tijani (DOM)

Upper Tribunal i Det Forenede Kongerige har i forbindelse med en national sag om opholdsret på grundlag af uddannelse forelagt EU-Domstolen fem præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af dels artikel 12 om opholdsret til børn af vandrende arbejdstagere i den dagældende forordning 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet,dels artikel 16 om retten til tidsubegrænset ophold i direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Ét centralt spørgsmål i sagen er, om artikel 12 i forordning 1612/68 skal fortolkes således, at en person fra et tredjeland, der er forælder til et voksent barn, kan karakteriseres som det voksne barns ”primære omsorgsperson” i en sag, hvor barnet er økonomisk afhængigt af den pågældende, men hvor barnet har faste planer om at flytte hjemmefra og desuden har deltidsbeskæftigelse.

  Et andet centralt spørgsmål er, omen tredjelandsstatsborger kan opnå ret til tidsubegrænset ophold i medfør af opholdsdirektivets artikel 16 i en situation, hvor der foreligger fem års lovligt ophold i medfør af artikel 12 i forordning 1612/68.

  Regeringens retlige stillingtagen og sagens betydning for dansk ret
  Sagen anses for væsentlig, da den vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der kan indrømmes en afledt opholdsret i medfør af artikel 12 i forordning 1612/68 til en forælder til et voksent barn, som er under uddannelse, og som ikke umiddelbart ses at have et særligt omsorgsbehov, men som dog er økonomisk afhængigt af tredjelandsforælderen.

  Det er regeringens grundlæggende opfattelse, at en forælder til et myndigt barn, der har en opholdsret efter forordning 1612/68, artikel 12, ikke har mulighed for at opnå en afledt opholdsret efter bestemmelsen, medmindre barnet fortsat har behov for forælderens tilstedeværelse og omsorg med henblik på at færdiggøre sin uddannelse.

  Det er i den forbindelse regeringens holdning, at der skal foreligge en ekstraordinær støtte og omsorg, som forælderen yder som følge af det myndige barns særlige behov, herunder sygdom, fysiske handicaps m.v., og som er nødvendig for, at det myndige barn kan afslutte sin uddannelse.

  Den danske regering vil bl.a. på denne baggrund afgive indlæg til støtte for det synspunkt, at en forælder til et myndigt barn, som har en opholdsret efter artikel 12 i forordning 1612/68, ikke kan opnå en afledt opholdsret, uanset at barnet er økonomisk afhængigt af sin forælder, medmindre der foreligger en ekstraordinær støtte og omsorg, som er påkrævet af hensyn til barnets særlige fysiske eller psykiske behov, og som er nødvendig for, at det myndige barn kan afslutte sin uddannelse, ogat retten til tidsubegrænset opholdsret efter opholdsdirektivets artikel 16, stk. 1 og 2, er betinget af, at de deri indeholdte betingelser selvstændigt er opfyldt, hvorfor tidsubegrænset opholdsret ikke kan opnås uden for de i artikel 16, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde.

  Forelæggende Ret:

  Upper Tribunal, London

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 17. september 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 15. januar 2012

  Dom af 8. maj 2013 

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. marts 2012

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/3-12 
  Alm. del (11) – bilag 440 af 22. maj (side 850) 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-529/11, Alarape og Tijani 
  Alm. del (11) – bilag 260 af 31. januar 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik