C-546/11 Toftgaard (DJØF-dommen)

Højesteret har ved kendelse af 7. oktober 2011 i retssagen Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for Erik Toftgaard (biintervenient Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)) mod Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) (biintervenient Moderniseringsstyrelsen,KL og Danske Regioner) forelagt præjudicielle spørgsmål for EUDomstolen om fortolkningen af artikel 6 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt bestemmelsen i tjenestemandslovens (lov nr. 346 af 2. juni 1999 senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010), § 32, stk. 4, nr. 2, hvorefter der ikke ved stillingsnedlæggelse ydes rådighedsløn til den, der er fyldt 65 år, er udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder i strid med forskelsbehandlingsloven og det underliggende beskæftigelsesdirektiv. Med ikrafttræden den 1. juli 2009 blev udtrykket i tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, "er fyldt 65 år" ændret til "har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension".

  Regeringen afgiver indlæg i sagen, hvori der - i overensstemmelse med det Økonomi- og Indenrigsministeriet har gjort gældende under Højesteretssagen - argumenteres for:

  - at rådighedslønsordningen i tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, er omfattet af undtagelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, og

  - at såfremt EU-Domstolen måtte finde, at ordningen ikke er omfattet af undtagelsen i direktivets artikel 6, stk. 2, så opfylder bestemmelsen i tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, betingelserne i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, idet den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål samt proportional.

  Forelæggende Ret:

  Højesteret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. oktober 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. februar 2013

  Dom af 26. september 2013


  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EU-note om domme om aldersdiskrimination 
  EU-note (12) E 48 af 26. september 2013

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-546/11, Toftgaard 
  Alm. del (11) – bilag 287 af 14. februar 2012

  Orientering om kommende domme i de to danske sager Kristensen (C-476/11) og Toftgaard (C-546/11) om forskelsbehandling pga. alder 
  Alm. del (12) – bilag 531 af 20. august 2013

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik