C-568/11 Agroferm (DOM)

Vestre Landsret har ved kendelse af 10. november 2011 på Agroferms begæring forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af navnlig bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 2658/1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Hovedspørgsmålet i sagen er således, under hvilken position i den kombinerede nomenklatur ("KN") for den fælles toldtarif, Agroferms lysinsulfatprodukt henhører, idet kun produktion af et produkt opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 med angivelse af en bestemt KN-position i den fælles toldtarif berettiger til restitutioner.

  Endvidere har landsretten anmodet om en præcisering af de EU-forvaltningsretlige grundsætninger om berettigede forventninger mv. i relation til et nationalt krav om tilbagebetaling af uretmæssigt modtagne produktrestitutioner og omvendt virksomheders mulighed for at kræve efterbetaling af produktionsrestitutioner, herunder betingelserne for tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt.

  For EU-Domstolen agter regeringen at afgive et indlæg i sagen, hvori der på linje med den argumentation, ministeriet har fremført for landsretten, argumenteres for:

  - at det i sagen omhandlede lysinsulfat ikke kan tariferes under KN kapitel 29,
  men derimod skal henføres til kapitel 23, der omfatter bl.a. varer, der er
  anvendelige som dyrefoder, og som ikke er andetsteds tariferet, hvilket bl.a.
  Kommissionen og Toldkodeksudvalget har bekræftet;

  - at Agroferm i konsekvens heraf ikke opfyldte betingelserne for at modtage
  produktionsrestitutioner;

  - at EU-retten ikke er til hinder for, at Agroferm pålægges at tilbagebetale de
  uretmæssigt modtagne beløb med renter, og

  - at Agroferm ligeledes i konsekvens heraf ikke har krav på efterbetaling på
  grundlag af de udstedte restitutionscertifikater/det oprindeligt afgivne tilsagn om
  udbetaling af produktionsrestitutioner, hvorfor ministeriet var berettiget til at
  standse udbetalingen.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 14. november 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. januar 2013

  Dom af 20. juni 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-568/11, Agroferm mod Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
  Alm. del (11) – bilag 289 af 15. februar 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik