C-585/11 Seeberger (DOM)

Verwaltungsgericht Karlsruhe (Tyskland) har anmodet EU-Domstolen om at besvare følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 20 og 21 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF): »Er unionsretten til hinder for en national ordning, hvorefter der ikke kan gives uddannelsesstøtte til et studium i en anden medlemsstat udelukkende af den grund, at den uddannelsessøgende, der har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed, ved studiets påbegyndelse ikke har haft fast bopæl i mindst tre år i sin oprindelsesmedlemsstat?«

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forenet medC-523/11 Prinz

  Spørgsmålet er stillet, fordi de tyske myndigheder har meddelt afslag på studiestøtte til en hel uddannelse i udlandet til en tysk statsborger, der ikke havde haft fast bopæl i Tyskland i 3 år. I henhold til de tyske studiestøtteregler kan der kun ydes studiestøtte i mere end 1 år, hvis ansøgeren inden udlandsopholdet har haft fast bopæl i Tyskland i mindst 3 år.

  Det forventes, at en række medlemslande vil afgive indlæg i sagen til støtte for Tyskland i lighed med den tilsvarende sag C-523/11, Prinz. I det danske indlæg argumenteres for medlemsstaternes principielle mulighed for at fastsætte egne opholdskrav. Frist for afgivelse af skriftligt indlæg i sagen er den 5. april 2012.

  De danske regler om SU til uddannelse i udlandet er på centrale punkter parallelle til de, der gælder i Tyskland, herunder navnlig med hensyn til at kræve forudgående ophold for at få studiestøtte til uddannelse i udlandet og med hensyn til at opstille klare og generelle retningslinjer, der ikke giver mulighed for konkrete vurderinger. Det danske krav til forudgående ophold må dog betragtes som mindre indgribende end det tyske opholdskrav, idet der i den danske studiestøttelovgivning stilles krav om 2 års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet, som betingelse for adgang til studiestøtte til en hel uddannelse i udlandet. Der er dog ikke i Danmark mulighed for SU i afgrænset tid, når betingelsen ikke er opfyldt.

  Regeringen afgiver derfor indlæg i sagen, hvori der navnlig argumenteres for, at medlemsstaterne lovligt kan betinge retten til studiestøtte i udlandet af et forudgående sammenhængende ophold i værtsstaten. Reglerne om unionsborgerskabet medfører ikke, at medlemsstaterne er afskåret fra at opstille sådanne betingelser.

  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgericht Karlsruhe

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 24. november 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 21. februar 2013

  Dom af 18. juli 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  Nye EU-domme udfordrer SU-ordninger 
  EU-note (12) E 43 af 2. juli 2013

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-585/11, Seeberger 
  Alm. del (11) – bilag 359 af 30. marts 2012

  Notat vedrørende redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til uddannelser i udlandet 
  Alm. del (12) – bilag 561 af 12. september 2013

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24. maj 2013 (side 919-21)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik