C-636/11 Berger (DOM)

Ved kendelse af 5. december 2011 har Landgericht München forelagt to præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Hovedspørgsmålet i sagen er, om artikel 10 i fødevareforordningen skal fortolkes således, at den begrænser myndighedernes adgang til at offentliggøre advarsler til kun at omfatte sundhedsskadelige fødevarer, og ikke giver mulighed for nationalt at fastsætte regler om offentliggørelse i andre situationer, hvor der alene er tale om fødevarer, som – uden at være sundhedsfarlige – af anden grund er uegnet til konsum. Hvis hovedspørgsmålet besvares bekræftende, har Landgericht München endvidere anmodet om besvarelse af, om det det har betydning for fortolkningen, at sagen foregik før 1. januar 2007, som i henhold til artikel 4, stk. 3, i fødevareforordningen er fristen for tilpasning af nationallovgivning til bl.a. artikel 10 i samme forordning.

  Retten (Landgericht München) har i sin foreløbige vurdering afvist sagsøgers øvrige anbringender og har i den forbindelse vurderet, at der ikke var tale om offentliggørelse af fortrolige oplysninger, og at myndigheden var berettiget til at afvise den af virksomheden foreslåede vareadvarsel som utilstrækkelig. Landgericht München har derfor vurderet, at det afgørende spørgsmål er, om pressemeddelelserne var i strid med artikel 10 i fødevareforordningen.

  I Danmark er offentliggørelse af kontrolresultater et væsentligt virkemiddel inden for både fødevare- og foderområdet. Som eksempler kan nævnes smiley-ordningen (herunder også offentliggørelse ved pressemeddelelse, på Fødevarestyrelsens hjemmeside) og den rutinemæssige offentliggørelse af analyseresultater på foderområdet. Efter dansk opfattelse, anses offentliggørelse af kontrolresultater for at være i overensstemmelse med gældende EU-regler. Fødevareforordningens art. 10 pålægger således efter dansk tolkning udelukkende medlemsstaterne en pligt til at offentliggøre alle for forbrugerne relevante oplysninger om sundhedsskadelige fødevarer og foder. Bestemmelsen tolkes i Danmark som minimum for, hvornår offentliggørelse skal ske, men bestemmelsen lægger ikke begrænsninger i forhold til videregående offentliggørelse af resultater af kontrollen, hvor der ikke nødvendigvis er tale om sundhedsskadelige fødevarer og foder.

  Den danske regerings indlæg

  Hvis EU-domstolen finder, at artikel 10 i fødevareforordningen regulerer medlemsstaternes adgang til at informere om kontrolresultater, vil det indebære, at Danmark i væsentlig grad vil skulle indskrænke de eksisterende offentliggørelsesordninger. Dermed vil det generelt høje danske niveau for forbrugerinformation fra myndighederne om mere konkrete (men ikke sundhedsskadelige) problemer på fødevare- og foderområdet blive svækket.

  Regeringen agter derfor at afgive et indlæg i sagen, hvori der argumenteres for:

  - at artikel 10 i fødevareforordningen har karakter af en minimumsbestemmelse, som fastlægger de tilfælde (risiko for menneskers eller dyrs sundhed), hvor medlemsstaterne har pligt til at offentliggøre forbrugerrelevante oplysninger,

  - at artikel 10 ikke regulerer medlemslandenes muligheder for at informere offentligheden i situationer, hvor der eksempelvis alene er tale om varer, som på grund af fordærv er uegnet til konsum og

  - at en høj grad af åbenhed er afgørende for forbrugernes tillid til fødevarer og til fødevarekontrollen, således som det også følger af art. 7, stk. 1, i kontrolforordningen (RFO 882/2004), som pålægger myndighederne ”en høj grad

  Forelæggende Ret:

  Landgericht München

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 9. december 2011

  Dom af 11. april 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-636/11, Berger mod Freistaat Bayern 
  Alm. del (11) – bilag 342 af 15. marts 2012 

  Notat vedr. status for EU-Domstolens sag C-363/11, Berger mod Freistaat Bayern (Bergersagen) 
  Alm. del (12) – bilag 313 af 10. april 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik