C-83/11 Rahman (DOM)

Upper Tribunal i Storbritannien har forelagt EU-Domstolen seks præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, artikel 2, og artikel 10, stk. 2, litra e), i direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet). Spørgsmålene omhandler retsstillingen for de af artikel 3, stk. 2, omfattede ”andre familiemedlemmer”.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Det centrale spørgsmål i sagen er, hvorvidt artikel 3, stk. 2, i opholdsdirektivet medfører en EU-retlig forpligtelse for medlemsstaterne til at lette indrejse eller ophold for ”andre familiemedlemmer”. Endvidere er det centralt for sagens udfald, at der tages stilling til, om ”andre familiemedlemmer” kan påberåbe sig forsørgelse efter deres indrejse, eller om forsørgelsen er begrænset til familiemedlemmer, der har opholdt sig i det samme land som unionsborgeren og dennes ægtefælle, før unionsborgeren ankom til værtsstaten, og hvor forsørgelsen allerede eksisterede før unionsborgeren flyttede til værtsstaten.

  Herudover spørges der, om der kan indføres særlige krav med hensyn til arten eller varigheden af forsørgelsespligten, herunder om forsørgelsen skal fortsætte i en periode eller på ubestemt tid i værtsmedlemsstaten.

  Regeringens stilling:
  Sagen anses for væsentlig, da den vedrører spørgsmålet om afledte opholdsrettigheder til tredjelandsstatsborgere, der er ”andre familiemedlemmer”, jf. artikel 3, stk. 2, i opholdsdirektivet. Det er regeringens grundlæggende opfattelse, at artikel 3, stk. 2, ikke medfører en EU-retlig forpligtelse for medlemsstaterne til at indrømme en opholdsret.

  Det er endvidere regeringens opfattelse, at anvendelsen af artikel 3, stk. 2, fordrer en vis tilknytning mellem unionsborgeren og tredjelandsstatsborgeren, jf. opholdsdirektivets præambelbetragtning nr. 6 i opholdsdirektivet. En ordlydsfortolkning af artikel 3, stk. 2, må føre til, at tredjelandsstatsborgeren skal forsørges i det land, hvor vedkommende ankommer fra. Det materielle behov skal derfor foreligge i familiemedlemmets hjemland eller i det land, hvorfra familiemedlemmet kom, samt på det tidspunkt, hvor han/hun ansøger om at slutte sig til unionsborgeren eller dennes ægtefælle. Endvidere må forsørgelseskravet antages fortsat at gælde under opholdet i medlemsstaten indtil det tidspunkt, hvor familiemedlemmet eventuelt får meddelt tidsubegrænset ophold.

  Det er udlændingemyndighedernes vurdering, at der i en lignende sag behandlet efter dansk ret ville blive meddelt afslag på opholdsret.

  Forelæggende Ret:

  Upper Tribunal (UK)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 22. februar 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 27. marts 2012

  Dom af 5. september 2012


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 25. oktober 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/10-11 
  Alm. del (11) – bilag 210 af 6. januar 2012 (s. 150-51)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sagen C-83/11, Rahman 
  Alm. del (10) – bilag 442 af 14, juni 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik