C-525/12 Kommissionen mod Tyskland (Vandrammedirektivet) (DOM)

Sagen angår, hvilke forsyningspligtydelser (tjenesteydelser), der er omfattet af direktivets bestemmelser om omkostningsdækning. Kommissionen mener, at Tyskland har fortolket direktivet for snævert. Efter Kommissionens opfattelse har Tyskland tilsidesat sine forpligtelser efter direktivet ved ikke at sikre omkostningsdækning for en række forsyningspligtydelser. Danmark og seks andre medlemslande er helt eller delvist enige med Tyskland med hensyn til rækkevidden af forpligtelserne til at sikre omkostningsdækning for forsyningspligtydelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Danmark og disse andre medlemslande har modtaget begrundede udtalelser fra Kommissionen om spørgsmålet. Danmark besvarede den begrundede udtalelse den 13. januar 2012 (jf. bilag 231 til EUU og bilag 184 til MIU, 19. januar 2012). Kommissionen har meddelt, at disse sager også vil blive indbragt for EU-Domstolen, hvis ikke de bliver løst.(se sagen 2006/4636) her

  Tyskland fortolker definitionen på en ”forsyningspligtydelse” således, at den alene omfatter ydelser i forbindelse med vandforsyning (jf. artikel 2, nr. 38, litra a) og spildevandsbehandling (jf. artikel 2, nr. 38, litra b).
  Kommissionen mener, at en sådan (snæver) fortolkning af begrebet ikke er forenelig med direktivet, idet også ydelser, som kan karakteriseres som opmagasinering eller oplagring af vand uden at have med vandforsyning eller spildevandsbehandling at gøre, er omfattet.

  Danmarks interesse i sagen
  Ved implementeringen af vandrammedirektivet har Danmark – i lighed med Tyskland – lagt til grund, at begrebet forsyningspligtydelser alene omfatter vandforsyning og spildevandsbehandling, og at det er en forudsætning, at der findes en egentlig tjenesteyder. Danmark mener således, at fx egenindvinding af vand ikke er at betragte som en ydelse omfattet af definitionen i artikel 2, nr. 38.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 19. november 2012

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 22. maj 2014

  Dom afsagt 11. september 2014 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om intervention i sag C-525/12, Kommissionen mod Tyskland, alm. del 2012-13: bilag 396 af 23. maj 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik