T-306/12 Spirlea mod Kommissionen

Ægteparret Spirlea har den 10. juli 2012 anlagt sag mod Kommissionen ved Retten, da Kommissionen har afvist parrets anmodning om aktindsigt i to dokumenter afsendt af Kommissionen til Tyskland som led i en såkaldt pilotprojektsag. Pilotprojektsager er en fællesbetegnelse for sager, hvor Kommissionen - via en central database - indleder en uformel dialog med en medlemsstat i forbindelse med Kommissionens undersøgelse af, om medlemsstaten har implementeret EU-retten korrekt. Databasen fungerer som kommunikationsmiddel mellem Kommissionen og medlemsstaten.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionen har i sin afgørelse begrundet afslaget med, at Kommissionen ved vurderingen af, hvorvidt et dokument i en pilotprojektsag kan udleveres, kan anvende en generel formodningsregel, hvorefter den antager, at eftersom dokumentet vedrører en igangværende pilotprojektsag, kan dokumentet - uden yderligere undersøgelse - undtages fra aktindsigt med henvisning til en generel undtagelse i artikel 4, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter aktindsigtsforordningen), hvorefter aktindsigt bl.a. kan afslås, hvis udbredelse af dokumentet vil være til skade for beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision. Kommissionen henviste i den forbindelse til, at Retten har anerkendt anvendelsen af en tilsvarende generel formodningsregel for så vidt angår verserende traktatkrænkelsessager, jf. sag T-29/08, LPN mod Kommissionen. Ifølge Kommissionen gælder der en tilsvarende generel formodningsregel for pilotprojektsager, da de er et forudgående led i Kommissionens undersøgelse af, om der foreligger en traktatkrænkelse, og de må derfor anses for at være en del af samme procedure som traktatkrænkelsessagerne.

  Sagens betydning for Danmark
  Mest mulig aktindsigt i EU har høj prioritet for Danmark. Spørgsmål om fortolkningen af aktindsigtsforordningen tillægges derfor stor vægt. Den danske regering lægger blandt andet vægt på, at forordningens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende, og at der som udgangspunkt skal foretages en konkret vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument. Af principielle grunde intervenerer regeringen således løbende i sager ved EUDomstolen med henblik på at bidrag til at sikre den størst mulige åbenhed i forbindelse med arbejdet i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

  Samling af Afgørelser

  T-306/12&td=ALL" target="_blank">Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 10. juli 2012

  Dom af 25. september 2014

  Folketingets dokumenter, bilag/udvalgsspørgsmål:
  Udenrigsministeriets notat om intervention i sag T-306/12, Spirlea mod Kommissionen 
  Alm. del 2012-13: Bilag 240 af 28. februar 2013

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik