C-138/13 Dogan (DOM)

Verwaltungsgericht Berlin har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål om bl.a. fortolkningen af artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet. Sagen vedrører den såkaldte stand still-klausul i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet. Den forelæggende ret spørger, om stand still-klausulen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, er til hinder for en ordning i national ret, der er indført efter stand still-klausulens ikrafttræden, og hvorefter første indrejse for et familiemedlem til en tyrkisk statsborger, der er selvstændig erhvervsdrivende, betinges af, at familiemedlemmet godtgør at være i stand til at kommunikere på elementært tysk.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Den forelagte sag vedrører en tyrkisk statsborger (sagsøger), der to gange er meddelt afslag på visum med henblik på familiesammenføring med sin i Tyskland bosiddende tyrkiske ægtefælle under henvisning til, at hun ikke har godtgjort de fornødne tyske sprogkundskaber (sagsøger er analfabet), hvilket er en betingelse for familiesammenføring i henhold til tysk lovgivning.

  Sagens betydning for dansk ret

  Sagens centrale spørgsmål er, hvorvidt stand still-klausulerne har betydning for, om de nationale betingelser for familiesammenføring kan stilles i en situation, hvor den pågældende søger om familiesammenføring med en tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv i værtsmedlemsstaten.

  Det er Justitsministeriets opfattelse, at tillægsprotokollen til Associeringsaftalen ikke tillægger tyrkiske statsborgere, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, en ret til at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer. Spørgsmålet om meddelelse af familiesammenføring afhænger efter Justitsministeriets opfattelse udelukkende af lovgivningen i de enkelte medlemsstater.

  Stand still-klausulerne hindrer efter Justitsministeriets opfattelse således ikke, at Danmark kan vedtage nye og/eller skærpede betingelser for herboende tyrkiske statsborgeres adgang til at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer. Dette gælder, selv om de pågældende herboende tyrkiske statsborgere er økonomisk aktive i Danmark.

  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgericht, Berlin

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. marts 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. april 2014

  Dom af 10. juli 2014

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/5-13, bilag 410 6. juni 2013

  Kopi af UUI alm. del - svar på spørgsmål 636 om danske sprogkrav til familiesammenførte fra Tyrkiet, fra justitsministeren, bilag 644 af 20. august 2014 

  Kopi af Notat af 17. september 2014 om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan, bilag 724 af 17. september 2014

  Kopi af UUI alm. del - svar på spørgsmål 771 om, i forlængelse af svaret på UUI alm. del - spørgsmål 636, ønskes oplyst, hvorvidt der ved danske udlændingemyndigheder aktuelt verserer sager eller i 2014 er truffet afgørelser i sager, hvor EU-dommen af 10. juli 2014 i sagen C-138/13, Dogan, har eller muligvis har relevans, bilag 720 af 16. september 2014 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik