C-333/13 Dano

De fire præjudicielle spørgsmål drejer sig om fortolkning af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (herefter forordning 883/2004), herunder spørgsmål om forordningens anvendelsesområde og ligebehandlingsprincip samt om dets bestemmelser om social sikring og særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser. Derudover er der stillet spørgsmål omfortolkningen af artikel 18 og 20 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde om unionsborgerskab og unionsborgeres ret til fri bevægelighed og opholdsamt betydningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagens betydning for dansk ret

  Som anført er forelæggelseskendelsen særdeles uklar i sin beskrivelse af faktum på flere punkter, hvilket er en af grundene til, at regeringen ikke har afgivet skriftligt indlæg i sagen.

  I lyset af de skriftlige indlæg i sagen samt det forhold, at sagen behandles i EU-Domstolens Store Afdeling, er det Beskæftigelsesministeriets vurdering, at der bør afgives mundtligt indlæg i sagen. I det mundtlige indlæg vil der alene blive fokuseret på de overordnede principielle spørgsmål, som sagen rejser om unionsborgeres ret til sociale ydelser.

  I det mundtlige indlæg vil regeringen således understrege, at unionsborgeres adgang til sociale ydelser kan betinges af, at kravene til lovligt ophold i henhold til opholdsdirektivet er opfyldt, jf. Brey-dommens præmis 44.

  Forelæggende Ret:

  Sozialgericht Leipzig

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. juni 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. maj 2014

  Pressemeddelelse om forslag til afgørelsen

  Dom af 11. november 2014

  Pressemeddelelsen til dommen

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EU-dom om begrænsning af sociale ydelser til EU-borgere af 12. november 2014  

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-333/13, Dano, bilag 327 af 13. marts 2014 

  Spørgsmål om redegørelse for dommen vedr. Elisabeta Danos ret til sociale ydelser i Tyskland, herunder hvilke praktiske konsekvenser dommen forventes at have i Danmark af 13. november 2014 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. juni 2014

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12. juni 2014, bilag 570 (s. 1102-03)

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik