C-354/13 Kaltoft

Kolding Byret har ved kendelse af 25. juni 2013 i retssagen FOA som mandatar for Karsten Kaltoft mod Billund Kommune forelagt 4 præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmålene handler om, hvorvidt forskelsbehandling på grund af fedme er i strid med EU-retten på arbejdsmarkedet generelt eller særligt i forhold til en offentlig arbejdsgiver.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  FOA anfører, at forskelsbehandling på grund af fedme er i strid med grundlæggende
  EU-rettigheder og nævner i den forbindelse EU-traktatens artikel 6, Den Europæiske
  Menneskerettighedskonvention (EMRK) og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Herudover henviser FOA til en række internationale konventioner og andre medlemsstaters forfatningsmæssige traditioner, som anerkender antidiskrimination som en grundlæggende rettighed. Endelig gør FOA gældende, at Karsten Kaltofts fedme må anses som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

  Billund Kommune gør gældende, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i Karsten Kaltofts fedme, og at der i øvrigt ikke gælder et forbud mod diskrimination på grund af fedme på det danske arbejdsmarked. Billund Kommune anerkender, at en eventuel opsigelse, der udelukkende er begrundet i fedme afhængig af omstændighederne i den konkrete situation kan udgøre en usaglig opsigelse i medfør af det overenskomstmæssige grundlag for Karsten Kaltofts ansættelse.. Billund Kommune henviser til, at der efter kommunens opfattelse hverken i den primære eller i den sekundære EU-lovgivning er et forbud mod diskrimination på grund af fedme, ligesom der ikke gælder et EU-retligt princip herom.

  Læs meget mere i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Kolding Byret 


  Referencer: 

  1.Stiebert, Tom: Diskriminierungsschutz XXL - Super Size Me?: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 n° 5 p.III (DE

  2.Stiebert, Tom ; Schmidt, Maximilian: Diskriminierungsschutz für Dicke?, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.128-131 (DE) 

  3.Benkert, Daniel: Dick im Geschäft – Diskriminierung überall, Neue juristische Wochenschrift 2014 n° 33 p.3 (DE) 

   

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. juni 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. juli 2014

  Dom af 18. december 2014  

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudiciel sag, C-354/13, Kaltoft 

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik