C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto (DOM)

En ret i Finland, Satakunnan käräjäoikeus har anmodet EU-Domstolen om at besvare en række præjudicielle spørgsmål (i alt 11), herunder om fortolkningen af reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydere i TEUF artikel 56 og 57 og artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (”udstationeringsdirektivet”).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  De præjudicielle spørgsmål kan inddeles i to dele. Spørgsmål 1-5 vedrører bl.a. om, hvilken lovgivning der finder anvendelse eller skal inddrages i forbindelse med behandlingen af en sag som den i hovedsagen beskrevne. Spørgsmål 6-6.5 vedrører forståelsen af begrebet ”mindsteløn” i udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 1, c). Det er alene spørgsmålene om begrebet ”mindsteløn”, der har Beskæftigelsesministeriets interesse.

  Regeringens interesse i sagen
  I Danmark fastlægges mindstelønnen af arbejdsmarkedets parter, eventuelt gennemanvendelse af kollektive kampskridt, jf. udstationeringslovens § 6 a, der gælder i relation til udenlandske tjenesteydere. I Danmark anvendes således ikke en lovfastsat mindsteløn, og Danmark har heller ikke som Finland almengjorte overenskomster. Imidlertid er det også i dansk sammenhæng af væsentlig betydning, at en værtsstats adgang til at definere, hvad der forstås ved ”mindsteløn” i relation til udstationerede arbejdstagere, der opererer i værtsstaten, ikke undermineres. Det er således i dansk kontekst vigtigt at sikre, at arbejdsmarkedets parter i Danmark har mulighed for at fastlægge mindstelønnen. Regeringen er derfor af den opfattelse, at regeringen bør afgive indlæg i sagen, hvori der navnlig argumenteres for, at det er værtsstaten, der kan fastsætte, hvilke lønelementer der indgår i det mindstelønsbegreb, der anvendes på værtsstatens område, og at dette følger umiddelbart af udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 1, c).

  Forelæggende Ret:

  Satakunnan käräjäoikeus (ret i Finland)

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. juli 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 18. september 2014

  Dom afsagt 12. februar 2015

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto 

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik