C-422/13 Wree (DOM)

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Tyskland) har ved kendelse af 15. juli 2013 forelagt et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af begrebet ”støtteberettiget hektar” i artikel 34, stk. 2, litra a), i Rådets forordning nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (herefter forordning nr. 73/2009).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Spørgsmålet handler om, hvorvidt arealer, der både anvendes som led i en landbrugsproduktion og tjener andre ikke-landbrugsmæssige formål, falder ind under begrebet ”støtteberettiget hektar” i artikel 34, stk. 2, litra a)’s forstand.

  EU-Domstolens besvarelse af det præjudicielle spørgsmål kan få betydning for en række sager i Danmark, herunder en verserende sag ved Vestre Landsret.

  Læs meget mere om sagen i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. juli 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. juli 2014

  Dom afsagt 2. juli 2015

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udkast til notat vedrørende EU-domstolens sag (C-422/13, Wree), bilag 78 af 12. november 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik