C-48/13 Nordea mod Danmark (DOM)

Østre Landsret har ved kendelse af 22. januar 2013 forelagt EU-Domstolen et spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 49 TEUF (tidligere artikel 43 EF) og EØS-aftalens artikel 31 om retten til fri etablering.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen for Østre Landsret vedrører de tidligere gældende danske regler om genbeskatning ved koncernintern overdragelse af udenlandske faste driftssteder. Den relevante bestemmelse – ligningslovens § 33 D, stk. 5 - gjaldt indtil indførelsen af de nugældende regler om sambeskatning (der bygger på territorialprincippet og det såkaldte globalpuljeprincip), og bestemmelsen indebar, at der ved overdragelse af udenlandske faste driftssteder til et koncernforbundet (ikkesambeskattet) selskab skulle ske genbeskatning af hidtil fratrukne underskud, der ikke modsvaredes af senere års overskud.

  Regeringen afgiver indlæg i sagen, hvori der, i overensstemmelse med Skatteministeriets argumentation for Østre Landsret, argumenteres for, at den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 33 D, stk. 5, varetager tvingende almene hensyn – nemlig hensynene til at sikre den afbalancere fordeling af beskatningskompetencen og forebygge skatteunddragelse – og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at varetage disse hensyn.

  Læs meget mere nedenunder i notatet

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 28. januar 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. marts 2014

  Dom af 17. juli 2014

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sagen C-48/13, Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet, bilag 385 af 15. maj 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik