C-632/13 Hirvonen

Högstaförvaltningsdomstolenhar den 3. december 2013 forelagt EU-Domstolen et præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 45 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om arbejdskraftens frie bevægelighed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Det præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt artikel 45 TEUF er til hinder for nationale regler, der indebærer, at en person, der er bosiddende i en anden medlemsstat – som har oppebåret hele eller næsten hele sin indkomst i førstnævnte medlemsstat – kan vælge mellem to forskellige beskatningsformer - enten beskatning i form af kildeskat med en lavere skattesats, men uden ret til sådanne fradrag som gælder for anvendelse af det almindelige indkomstskattesystem, eller beskatning af indkomsten i henhold til dette sidstnævnte system og dermed mulighed for at udnytte de omhandlede fradrag.

  Den danske skattelovgivning indeholder ikke regler, der fuldstændig svarer til den svenske SINK.

  Danmark har imidlertid den såkaldte forskerskatteordning, der giver forskere og nøglemedarbejdere, der opfylder nogle objektivt fastsatte betingelser, mulighed for at vælge at blive omfattet af en bruttoskatteordning i stedet for de almindelige indkomstskatteregler. Forskerskatteordningen omfatter forskere og nøglemedarbejdere, dvs. personer, der modtaget en løn på mindst 70.600 kr. pr måned (2014-niveau) ekskl. pensionsindbetalinger, og som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forskningsinstitution. Forskerskatteordningen omfatter både fuldt skattepligtige og begrænset skattepligtige personer. Skattesatsen er på 26 pct. af bruttoindkomsten plus arbejdsmarkedsbidrag, hvilket svarer til en samlet skat på 31,92 pct. Ordningen kan anvendes i op til fem år.

  Læs meget mere i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Högstaförvaltningsdomstolen

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. december 2013

  Dom af 19. november 2015


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-632/13, Hirvonen, bilag 330 af 17. marts 2014

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik