C-91/13 Essent (DOM)

EU-Domstolens spørgsmål må antages at handle om, hvorvidt TEUF artikel 56 og 57 (fri udveksling af tjenesteydelser) skal fortolkes således, at bestemmelserne er til hinder for, at medlemsstaterne stiller krav om arbejdstilladelse i forhold til tredjelandsstatsborgere, der er ansat hos en virksomhed hjemmehørende i én medlemsstat, og som udlejes til en virksomhed hjemmehørende i en anden medlemsstat, når tredjelandsstatsborgerne har status af at være vikarer.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Raad van State, der er det nederlandske statsråd, har anmodet EU-Domstolen om at besvare en række præjudicielle spørgsmål. EU-Domstolen har i den forbindelse forud for den mundtlige forhandling stillet følgende spørgsmål [Beskæftigelsesministeriets oversættelse]:

  Under omstændigheder som i den forelagte sag, dvs.et tysk firmas tilrådighedsstillelse af tredjelandsstatsborgere til en underentreprenør i Nederlandene, der udfører arbejde for en anden virksomhed, der også er etableret i Nederlandene, kan den sidstnævnte virksomhed da anvende og påberåbe sig TEUF artikel 56 og 57? Hvis svaret er ja, er de nederlandske myndigheders krav om arbejdstilladelse i lyset af retspraksis (se særligt C-43/93, Van der Elst, C-445/03, Kommissionen mod Luxembourg, C-244/04, Kommissionen mod Tyskland, C-168/04, Kommissionen mod Østrig og C-307/09-C- 309/09, Vicoplus m.fl.) da under sådanne omstændigheder i overensstemmelse med disse artikler? 

  Sagens betydning for danske ret

  Regeringen vil på den baggrund afgive mundtligt indlæg til støtte for det synspunkt at:

  - at EU-Domstolen har anerkendt, at TEUF artikel 56 og 57 ikke er til hinder for, at medlemsstaterne kan stille krav om arbejdstilladelse over for tredjelandsstatsborgere, der er ansat hos en virksomhed hjemmehørende i én medlemsstat, og som udlejes til en virksomhed hjemmehørende i en anden medlemsstat, når dette sker med det formål at få adgang til arbejdsmarkedet i den anden medlemsstat, dvs. som vikar.

  Forelæggende Ret:

  Raad van State (Holland)


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. februar 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. maj 2014

  Dom af 11. september 2014

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af mundtligt indlæg i den præjudicielle sag C-91/13, Essent ved EU-Domstolen, bilag 275 af 17. februar 2014

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager: Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. juni 2014 

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12. juni 2014, bilag 570 (s. 1103)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik